Předmět: Hodnocení ve vyučování na ZŠ

« Zpět
Název předmětu Hodnocení ve vyučování na ZŠ
Kód předmětu KNJ/HODIZ
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Salcmanová Eva, Mgr.
 • Průcha-Wittmann Julia, Mgr. B. A.
Obsah předmětu
1. Úvod do problematiky předmětu, požadavky na studenta, prezentace doporučené literatury 2. Základní terminologie problematiky hodnocení, sebehodnocení a testování ve výuce 3.-4. Testování a zkoušení ve výuce 5.-6. Typologie testování jednotlivých jazykových dovedností a kompetencí 7.-8. Praktické ukázky forem testování, srovnání aktuálních učebnic německého jazyka 9. Hodnocení písemného a ústního projevu ve výuce německého jazyka, problematika sebehodnocení. 10. Aplikace teoretických znalostí v praxi (autentické materiály prace, videonahrávky žáků ZŠ ) 11. Různé formy hodnocení ve výuce z pohledu učitele a žáka. Srovnání s německým školským systémem 12. Závěrečné kolokvium s reflexí 13. Zápočtový test

Studijní aktivity a metody výuky
Projektová výuka, Výuka podporovaná multimédii, Samostatná práce studentů, Seminář
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 10 hodin za semestr
 • Projekt individuální [40] - 15 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 30 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
interpretovat základní principy procesu vyučování, možnosti hodnocení v teoretické rovině
Odborné dovednosti
samostatně pracovat s odbornou literaturou a cizojazyčnými materiály
Výsledky učení
Odborné znalosti
definovat zásady a metody hodnocení ve vyučování z pohledu žáka i učitele
uvést do souvislostí poznatky obecné didaktiky s poznatky didaktiky NJ
formulovat specifika hodnocení ústního a písemného projevu
Odborné dovednosti
aplikovat teoretické poznatky v praxi, při práci s autentickými materiály žáků ZŠ
demonstrovat různé typy hodnocení jazykových dovedností (ústní/písemný projev, CJ/NJ)
zhodnotit význam hodnocení a sebehodnocení pro efektivní výuku NJ
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Seminář
Výuka podporovaná multimédii
Projektová výuka
Samostatná práce studentů
Odborné dovednosti
Výuka podporovaná multimédii
Studium metodou řešení problémů
Samostatná práce studentů
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Test
Průběžná evaluace
Odborné dovednosti
Demonstrace dovedností při semináři
Průběžná evaluace
Individuální prezentace na semináři
Doporučená literatura
 • Doplňující autentické materiály, spektrum učebnic německého jazyka pro základní školy.
 • ARRAS, U. Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen: einige Auswirkungen auf Leistungsmessung und Unterricht. In: DaF-Brücke. Zeitschrift für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer Lateinamerikas. 9/2007, S. 42-46..
 • BOLTON, S. Probleme der Leistungsmessung. Lernfortschrittstests in der Grundschule. Berlin, 2000.
 • DOYÉ, P. Typologie der Testaufgaben für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. München, 1988.
 • GLABIONAT, M. Auf der Suche nach "Objektivität". Objektivierungsverfahren zur Benotung und Bewertung schriftlicher Textproduktionen.
 • KRAUSE, W.D.; SÄNDIG, U. und Bewerten kommunikativer Leistungen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt am Main, 2002.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Učitelství německého jazyka pro základní školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství německého jazyka pro základní školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní