Předmět: Didaktika 3

« Zpět
Název předmětu Didaktika 3
Kód předmětu KNJ/DID3S
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Salcmanová Eva, Mgr.
 • Průcha-Wittmann Julia, Mgr. B. A.
Obsah předmětu
1. Výukové materiály DaF (definice, funkce, role, přehled) 2. Analýza výukových materiálů (kritéria, výběr, analýza, doporučení) 3. Kurikulum (GeR, ESP, RVP, ŠVP- definice, složky, funkce) 4. Vícejazyčnost (definice pojmu, výhody, nevýhody, uplatnění v DaF vyučování) 5. Dětská literatura v DaF vyučování 6. Literární texty a dramatizace v DaF vyučování 7. Zeměvěda v DaF vyučování 8. Obrázky a autentické texty v DaF vyučování 9. Práce s aktuálními učebními materiály analýza, srovnání, trendy (Hueber, Fraus, Klett)

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s diskusí, Cvičení
 • Příprava prezentace (referátu) [1-10] - 10 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 39 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 35 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student/-ka má přehled o klíčových otázkách oboru výuky cizích jazyků a výuky německého jazyka. Je schopnen/a uplatnit teoretické znalosti získané v přednáškách, cvičeních a seminářích didaktiky v praxi. Orientuje se ve spektru výukových materiálů
Výsledky učení
student/-ka - pracuje s dokumenty Evropské rady na poli cizojazyčného vyučování - prohloubená schopnost uplatnit teoretické znalosti získané v přednáškách, cvičeních a seminářích didaktiky ve své vlastní praxi - umí se orientovat ve spektru výukových materiálů, srovnává, kriticky hodnotí
Vyučovací metody
Přednáška s diskusí
Cvičení
Hodnotící metody
Ústní zkouška
Referát
Doporučená literatura
 • Anders lernen im Fremdsprachenunterricht : Experimente aus der Praxis. 2. Aufl. Berlin [etc.] : Langenscheidt, 1991. ISBN 3-468-49436-X.
 • Fremdsprache Deutsch : Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts.. Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 1989.
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky : jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0404-4.
 • Bimmel, P. et al. Uebungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht. Berlin, 1981.
 • Časopisy. Cizí jazyky, .
 • Heyd, Gertraude. Deutsch lehren : Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. 2., überarb. und erw. Aufl. Frankfurt am Main : Verl. M. Diesterweg, 1991. ISBN 3-425-04373-0.
 • Choděra, Radomír; Ries, Lumír. Výuka cizích jazyků : na prahu nového století. null. Ostrava : Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta, 1999. ISBN null.
 • Little, David; Perclová, Radka. Evropské jazykové portfolio : příručka pro učitele a školitele. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2005. ISBN 80-211-0490-2.
 • Neuner, Gerhard; Hunfeld, Hans. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts : eine Einführung : Fernstudieneinheit. 5. Berlin [etc.] : Langenscheidt, 1992.
 • Slavík, Jan. Hodnocení v současné škole : východiska a nové metody pro praxi. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9.
 • Weigman,J. Unterrichtsmodelle fuer DaF. Ismaning, 1992.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Učitelství německého jazyka pro střední školy (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství německého jazyka pro střední školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství německého jazyka pro střední školy (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní