Předmět: Didaktika 1

« Zpět
Název předmětu Didaktika 1
Kód předmětu KNJ/DID1S
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Salcmanová Eva, Mgr.
Obsah předmětu
1. Úvod do studia didaktiky cizojazyčného vyučování (definice, terminologie) 2. Historie a tendence vývoje výuky CJ (FSU, DaF, DaFnE, DaZ, DaT) 3. Přehled metod cizojazyčného vyučování (definice, historie, aplikace) 4. Cíle výuky CJ 5. Jazykové dovednosti a jejich vývoj v rámci DaF vyučovnání 6. Hlavní aktéři vyučování 6.1 Učitel (osobnost, funkce, předpoklady, kompetence) 6.2.Žák (osobnost, znalosti, potřeby, DaF- DaZ- DaT, učební typy, strategie učení) 7. Kolloquium- Seminář: Diskuse s fakultními učiteli, úskalí učitelského povolání, příprava na pedagogickou praxi, problémy současného vyučování)

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s diskusí, Prezentace práce studentů, Přednáška s demonstrací, Seminář
 • Vypracování seminární práce v magisterském studijním programu [40-50] - 40 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 39 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 10 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
základy obecné didaktiky, obecné pedagogiky a vývojové psychologie
Výsledky učení
student/ka rozliší obsah a cíl předmětu a získá znalosti o vyučování CJ a NJ na SŠ a provázanosti jednotlivých činitelů vyučovacíh procesu. Porovná zásady i priority vyučování CJ a NJ v různých historických obdobích, zjistí stav "Instituce DaF" (vývoj němčiny jako CJ) ve světě. Užívá základní terminologii didaktického diskurzu jak v češtině, tak v němčině. Student se orientuje v problematice standardizovaných nástrojů měření výsledků vzdělávání (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška atd.)
Vyučovací metody
Přednáška s demonstrací
Přednáška s diskusí
Seminář
Prezentace práce studentů
Hodnotící metody
Referát
Seminární práce
Doporučená literatura
 • Anders lernen im Fremdsprachenunterricht : Experimente aus der Praxis. 2. Aufl. Berlin [etc.] : Langenscheidt, 1991. ISBN 3-468-49436-X.
 • Časopisy. Cizí jazyky, .
 • Hendrich, Josef. Didaktika cizích jazyků : Celost. vysokošk. učebnice pro stud. filozof. a pedagog. fakult. 1. vyd. Praha : SPN, 1988.
 • Heyd, Gertraude. Deutsch lehren : Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. 2., überarb. und erw. Aufl. Frankfurt am Main : Verl. M. Diesterweg, 1991. ISBN 3-425-04373-0.
 • Choděra, Radomír; Ries, Lumír. Výuka cizích jazyků : na prahu nového století. null. Ostrava : Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta, 1999. ISBN null.
 • Janíková, Věra; Michels-McGovern, Monika. Aspekte des Hochschulfachs : Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fermdsprache im Überblick. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2344-9.
 • Neuner, Gerhard; Hunfeld, Hans. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts : eine Einführung : Fernstudieneinheit. 5. Berlin [etc.] : Langenscheidt, 1992.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Učitelství německého jazyka pro střední školy (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství německého jazyka pro střední školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství německého jazyka pro střední školy (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní