Předmět: Didaktika 1

« Zpět
Název předmětu Didaktika 1
Kód předmětu KNJ/DID1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Průcha-Wittmann Julia, Mgr. B. A.
 • Höppnerová Věra, Prof. PhDr. DrSc.
 • Salcmanová Eva, Mgr.
Obsah předmětu
1.- 2. Úvod do problematiky didaktiky německého jazyka: Einführung in die DaF - Didaktik , Begriffserklärung, Terminologie, Ziele und Inhalte und Methoden des DaF- Unterrichts 3.- 4. Jazykové dovednosti: Sprachfertigkeiten und deren Entwicklung im DaF Unterricht, (Lernstrategien) 5.- 6. Rozmanitosti forem vyučování: Die Hauptakteure und Sozialformen des Unterrichts- Typologie, 7.- 8. Učební materiály: Unterrichtsmaterialien (Definition, Funktion, Rolle, Faktoren); Lehrwerkanalyse (Auswahlriterien, Analyse, Empfehlungen) 9.-10. Korekce chyb a hodnocení ve výuce: Fehlerkorrektur und Bewertung 11.-12.Jazyková politika (Evropa,ČR):Curriculareplanung (GeR, ESP- Definitonen, Bestandteile, Funktion) 13. zápočtový test

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s aktivizací, Přednáška s praktickými aplikacemi, Výuka podporovaná multimédii, Samostudium literatury, Seminář
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 30 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 10 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 15 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 25 hodin za semestr
 • Projekt individuální [40] - 25 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
disponovat základními znalostmi z obecné didaktiky a ped.psychologie
Odborné dovednosti
samostatně pracovat s odbornou literaturou
aplikovat teoretické znalosti při realizaci zadaných praktických úkolů
Výsledky učení
Odborné znalosti
definovat základy problematiky didaktiky NJ, propojit poznatky obecné a oborové didaktiky
charakterizovat kritéria výběru vhodných výukových materiálů
popsat základní dokumenty jazykové politiky, kurikurálního plánování
Odborné dovednosti
kriticky zhodnotit a aplikovat strategie zprostředkování jazykových dovedností
analyzovat spektrum učebnic určených pro žáky SŠ
samostatně pracovat s pojmy reflexe a sebereflexe
diskutovat konkrétní postupy při práci s chybou ve výuce NJ, vše na pozadí výukových materiálů pro SŠ
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška s aktivizací
Seminář
Výuka podporovaná multimédii
Samostudium literatury
Přednáška s praktickými aplikacemi
Odborné dovednosti
Výuka podporovaná multimédii
Demonstrace dovedností
Samostatná práce studentů
Prezentace práce studentů
Diskuse
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Kombinovaná zkouška
Test
Odborné dovednosti
Demonstrace dovedností při semináři
Individuální prezentace na semináři
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
 • BRINITZER, M a kol. DaF unterrichten. Basis wissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Stuttgart, 2013. ISBN 978-3-12-675309-8.
 • BUTZKAMM, W. Unterrichtssprache Deutsch :Wörter und Wendungen für Lehrer und Schüler.. Ismaning, 2017. ISBN 3-19-001586-0.
 • DOYE, P. Typologie der Testaufgaben für den DaF Unterricht. Berlin, 1992. ISBN 3-468-49437-8.
 • Heyd, Gertraude. Deutsch lehren : Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. 2., überarb. und erw. Aufl. Frankfurt am Main : Verl. M. Diesterweg, 1991. ISBN 3-425-04373-0.
 • JANÍKOVÁ, V. Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Brno, 2000. ISBN 80-210-2344-9.
 • KAST, B. ; Neuner, G. Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. Berlin, 1997.
 • KLEPPIN, K. Fehler und Fehlerkorrektur. Berlin, 1997. ISBN 978-3-468-49565-1.
 • KNIFKA,G. Deutsch als Zweitsprache. Lehren und lernen. Paderborn, 2012. ISBN 978-3-8252-3730-1.
 • NEUNER, G., HUNFELD,H. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Berlin, 1993. ISBN 978-3-468-49676-9.
 • RAMPILLON, U. Lerntechniken im Fremdsprachenunterricht. Ismaning, 1989. ISBN 3-19-006967-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Učitelství německého jazyka pro střední školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství německého jazyka pro střední školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství německého jazyka pro základní školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství německého jazyka pro základní školy (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní