Předmět: Práce s chybou ve výuce

« Zpět
Název předmětu Práce s chybou ve výuce
Kód předmětu KNJ/CHYDZ
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Motlíková Iva, Mgr. et Mgr.
 • Salcmanová Eva, Mgr.
 • Průcha-Wittmann Julia, Mgr. B. A.
 • Voltrová Michaela, Dr. phil.
Obsah předmětu
1. Úvod do problematiky předmětu, definice požadavků, prezentace doporučené literatury 2. Defince chyby 3. Klasifikace chyb 4. Analýza chyb 5. Faktory hodnocení a míra závažnosti chyby 6. Korektura chyb v písemném projevu 7. Specifika korektury chyb v mluveném projevu 8. Význam pojmu "Fehlertherapie" 9.-10. Cvičení a aktivity vedoucí k nápravě chyb 11.Práce s autentickým materiálem k tématu chyba ve výuce (práce žáků ZŠ). 12. Závěrečné kolokvium s reflexí 13. Zápočtový test

Studijní aktivity a metody výuky
Studium metodou řešení problémů, Samostatná práce studentů, Seminář
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 10 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 45 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
charakterizovat klíčové otázky v oboru výuky cizích jazyků, s důrazem na specifika výuky německého jazyka
definovat základní terminologii didaktiky a principy vyučování
disponovat základními znalostmi o principech a způsobech hodnocení
Odborné dovednosti
samostatně pracovat se základní terminologií týkající se didaktiky německého jazyka
Výsledky učení
Odborné znalosti
student je schopen definovat základní terminologii vztahující se k tématu chyby
student je schopen vysvětlit, jak je vhodné ve výuce na ZŠ pracovat s chybou v písemném projevu
student je schopen vysvětlit, jak vypadá adekvátní práce s chybou v ústním projevu při výuce na ZŠ
Odborné dovednosti
student je schopen použít teoretické poznatky k tématu chyba ve výuce na ZŠ
student je schopen pracovat s písemnými pracemi žáků ZŠ, které jsou určeny ke korektuře
student je schopen vhodně a přiměřeně korigovat ústní projev žáků ZŠ
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Seminář
Studium metodou řešení problémů
Samostatná práce studentů
Výuka podporovaná multimédii
Odborné dovednosti
Seminář
Skupinová výuka
Samostudium literatury
Kooperativní výuka
Demonstrace dovedností
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Test
Průběžná evaluace
Odborné dovednosti
Test
Průběžná evaluace
Demonstrace dovedností při semináři
Doporučená literatura
 • Doplňující autentické materiály ze školní praxe..
 • HENRICI, G.; RIEMER, C. Mündliche Korrekturen im Fremdspracheunterricht. München, 1986.
 • JANÍKOVÁ, V. Učíme se učit cizí jazyky.. Brno, 2008. ISBN 978-80-210-4620-7.
 • KLEPPIN, K. Fehler und Fehlerkorrektur. München, 1997. ISBN 978-3-468-49656-1.
 • KLÖTZER, S. Typische Fehler auf einen Blick Deutsch: kompakte Übersicht, effizient Fehler vermeiden. Berlin, 2008. ISBN 978-3125614789.
 • LOCHTMANN, K. Korrekturhandlungen im Fremdsprachenunterricht. Bochum, 2002.
 • MACKOWIAK, K. Die 101 häufigsten Fehler im Deutschen und wie man sie vermeidet.. München, 2005.
 • MAROUŠKOVÁ, M. ? SCHMIDT, M. Jak správně vyslovovat němčinu: příručka německé výslovnosti pro české učitele.. Ústí nad Labem, 2005. ISBN 80-7044-671-4.
 • ONDRÁKOVÁ, J. Chyba a učení cizím jazykům.. Hradec Králové, 2005. ISBN 80-7041-654-8.
 • SORGER, B. ? JANÍKOVÁ, V. Mehrsprachigkeit in der Tschechischen Republik am Beispiel Deutsch nach Englisch.. Brno, 2011. ISBN 978-80-263-0203-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Učitelství německého jazyka pro základní školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství německého jazyka pro základní školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní