Course: International River Transport Law

« Back
Course title International River Transport Law
Course code KMP/PMD
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Poláček Bohumil, Doc. JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
  • Kunz Oto, JUDr. CSc.
Course content
International River Transport Law (International Inland Waterways Transport Law) is an interdisciplinary area of law, in which blends international trade law, international private law, international public law, European law and administrative law. Through the historical excursion, bilateral and multilateral international treaties, Community law and national legislative governing inland waterway navigation, is given a systematic interpretation of the law in this specific field.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Graduate study programme term essay (40-50) - 20 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 32 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
seznámit se s problematikou vnitrozemské říční plavby v dějinném a mezinárodním kontextu
professional skills
orientovat se problematice vnitrozemské říční plavby v dějinném a mezinárodním kontextu
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
porozumět základním pojmům v oblasti práva mezinárodní říční dopravy
professional skills
aplikovat získané poznatky při hodnocení současné mezinárodní situace v oblasti říční dopravy
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
assessment methods
Oral exam
Quality of a written report
Recommended literature
  • Čepelka, Čestmír; Šturma, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. V Praze : C.H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-728-9.
  • Kučera, Zdeněk. Mezinárodní právo soukromé. 7., opr. a dopl. vyd. Brno : Doplněk, 2009. ISBN 978-80-7239-231-5.
  • Pauknerová, Monika. Smluvní odpovědnost v mezinárodní přepravě. 1. vyd. Praha : Academia, 1985.
  • Poláček, Bohumil. Mezinárodní říční doprava. Vyd. 1. V Praze : C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-258-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 3 Winter
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 3 Winter
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 3 Winter