Course: International Public Law 1

« Back
Course title International Public Law 1
Course code KMP/MPV1
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Mach Tomáš, JUDr. Ph.D., LL.M.
 • Římanová Dana, JUDr.
 • Mrázek Josef, JUDr. DrSc.
 • Balaš Vladimír, JUDr. CSc.
 • Ondřej Jan, Doc. JUDr. CSc.
 • Větrovský Jaroslav, Mgr. PhD.
Course content
1.Legal regulation of the relationship between the national law and International Law in the Czech Republic and in other states (Great Britain, USA, France, Federal Republic of Germany, Austria, The Netherlands) 2. Relationship and interaction of the international treaties and custom in recent International Law 3. Basic principles of the International Law according to the United Nations Charter 4. Legal basis of the state jurisdiction (principles of territoriality, personality and universality) 5. Subjectivity of the international organisations in the light of the Advisory Opinion of the International Court of Justice of 1949 ("reparation for injuries suffered in the service of the United nations") 6. Formation of the new states and significance of the recognition of the states in the recent International Law 7. Right for self-determination of peoples 8. International Law Commission Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 9. Legal remedies and compensations for breach of the international commitments 10. Draft Code of Crimes against the Peace and Security of mankind and establishment of the International Criminal Court 11. Legal regime of the European international rivers 12. Non-shipment utilisation of the intenational waterways 13. Right of the inland states for access to the sea in the light of the interests and needs of the Czech Republic 14. Recent status of the legal regime and organisation for the sea-bed and ocean floor beyond the limits of national jurisdiction 15. Legal basis and further development of the legal regime of the outer space in the United Nation Organisation 16. Significance of the results of the United Nations Conferences on Human Environment for the development of the International Environmental Law

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Practicum
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 39 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
student by měl znát z dosavadního průběhu studia základy práva, znalost oboru by měla přispět k dalšímu získání poznatku a informací a to o obecné právní úpravě a principech dodržování mezinárodních závazků v rámci mezinárodního práva veřejného. Informace by měl zpracovat a využít pro své další profesní působení
professional skills
student by měl využívat odbornou terminologii a rozvinout své verbální projevy a to především z pohledu jejich srozumitelnosti využívání odborných termínů a hledání možností variant řešení možných problémů s pojmenováním jejich rizik
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
Student bude znát danou problematiku a chápat jí jak v jednotlivostech tak v širších souvislostech
Student bude rozumnět odborné anglické mezinárodněprávní terminologii a vztahu mezi vnitrostátním a mezinárodním právem
professional skills
Student bude schopen písemně prezentovat výsledky své práce, bude schopen provádět analýzy problémů a obhájit svou práci před odbornou komisí
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Practicum
assessment methods
Test
Seminar work
Recommended literature
 • Balaš, Vladimír. Kurs mezinárodního ekonomického práva. Praha : C.H. Beck, 1997. ISBN 80-7179-150-4.
 • Čepelka, Čestmír; Šturma, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. V Praze : C.H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-728-9.
 • Kopal V., Zdeněk Madar a kol. Hesla z oboru mezinárodního práva veřejného ve Slovníku českého práva, I. a II. díl. Linde, Praha, 2. rozšířené vydání podle stavu k 1. 1. 1999, 1999.
 • Malenovský, Jiří. Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část, 5. vyd.. Brno, Doplněk 2008, 2008. ISBN 978-80-7239-218-6.
 • Ondřej, Jan. Mezinárodní právo : veřejné, soukromé, obchodní. 5., rozš. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-506-7.
 • Potočný, Miroslav; Ondřej, Jan. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část 5. dopln. a rozš. vyd. . Praha C. H. Beck 2006. ISBN 80-7179-536-4.
 • Potočný, Miroslav, Ondřej, Jan. Mezinárodní právo veřejné. 6.vydání. Praha, 2011. ISBN 978-80-7400-398-1.
 • Seidl-Hohen veldern, Ignaz. Mezinárodní právo veřejné, 3. vyd.. Praha, ASPI , 2006. ISBN 80-7357-178-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 3 Winter