Course: International Private and Commerc. Law 2

« Back
Course title International Private and Commerc. Law 2
Course code KMP/MPS2R
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kunz Oto, JUDr. CSc.
 • Poláček Bohumil, Doc. JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
 • Müller Milan, JUDr. Ph.D., LL.M.
 • Pejchalová Grünwaldová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
 • Bělohlávek Alexander
Course content
1. Definition, subject, sources of law, methods of regulation, unification of the International Commercial Law 2. Organisation and management of the international commercial relations, granting of licences and concessions for the export and import of the goods 3. Subjects in the international commercial relations including international organisations with significance for economic cooperation 4. Maintenance and protection of the international investments 5. Payments in the international commercial relations, securing of obligations 6. Contracts for sale of goods in the international commercial relations 7. International transport contracts and documents used in international transport 8. Commercial representation in international commercial connections 9. Investment contracts, licensing contracts and other kinds of contracts with importance for international commercial relations 10. Regulation of international trade in the Law of the European Union 11. International commercial arbitration 12. Resolution of commercial disputes in institutional and ad hoc arbitration 13. Recognition and enforcement of the foreign arbitral awards

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Seminar classes, Lecture
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 46 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
student je schopen zpracovat poznatky které získal při studiu MPS1, vytvářet hypotézy, řešit vzniklé problémy vhodnými metodami a využívat získané vědomosti při své analytické práci
professional skills
student je schopen aplikovat získané znalosti a to jak formou verbálního tak písemného projevu s použitím odborného jazyka. Vytvářet hypotézy, navrhovat řešení vzniklých problémů a je schopen posuzovat rizika těchto a navrhovat jejich řešení
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
student bude znát dané problematiku, bude schopen danou materii používat ve své další práci
professional skills
student bude způsobilý prezentovat výsledky své práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt včetně volby metod odborné práce včetně kritického hodnocení dosažených výsledků
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Seminar classes
assessment methods
Oral exam
Test
Recommended literature
 • Bělohlávek, A., J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů - Komentář 2. vydání . Praha, 2012. ISBN 978-80-7179-342-7.
 • Dobiáš, Petr. Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého. Praha : Leges, 2014. ISBN 978-80-87576-81-6.
 • Kučera, Zdeněk; Pauknerová, Monika,; Růžička, Květoslav. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. 2015. ISBN 978-80-7380-550-0.
 • Kučera, Zdeněk; Pauknerová, Monika; Růžička Květoslav. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň, Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-108-3.
 • Ondřej, Jan. Mezinárodní humanitární právo. Vyd. 1. V Praze : C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-185-7.
 • Petr Dobiáš, Markéta Hálová, Zdeněk Kovařík, a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém, Komentář. Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-94-6.
 • Růžička, Květoslav. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. 2., rozš. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-43-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 4 Winter
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 4 Winter