Course: International Private and Commercial Law 2

« Back
Course title International Private and Commercial Law 2
Course code KMP/MPS2N
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kunz Oto, JUDr. CSc.
 • Müller Milan, JUDr. Ph.D., LL.M.
 • Poláček Bohumil, Doc. JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
 • Muller Štěpán, Doc. Ing. CSc.
 • Pejchalová Grünwaldová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
 • Bělohlávek Alexander, Prof. Doc. Dr. Ing. Mgr.
Course content
1. Definition, subject, sources of law, methods of regulation, unification of the International Commercial Law 2. Organisation and management of the international commercial relations, granting of licences and concessions for the export and import of the goods 3. Subjects in the international commercial relations including international organisations with significance for economic cooperation 4. Maintenance and protection of the international investments 5. Payments in the international commercial relations, securing of obligations 6. Contracts for sale of goods in the international commercial relations 7. International transport contracts and documents used in international transport 8. Commercial representation in international commercial connections 9. Investment contracts, licensing contracts and other kinds of contracts with importance for international commercial relations 10. Regulation of international trade in the Law of the European Union 11. International commercial arbitration 12. Resolution of commercial disputes in institutional and ad hoc arbitration 13. Recognition and enforcement of the foreign arbitral awards

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Seminar classes, Lecture
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 44 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Knowledge of international private law required by course MPS1.
learning outcomes
Student will understand: 1. international professional terminology, 2. historical consequences and theoretical reasons of the creation of International Commercial Law, 3. system of the legal regulation of International Commercial Law, 4. importance of the branch of science International Commercial Law. After passing of the exam of the study subject the student will be able to: 1. explain basic terms of the International Commercial Law, 2. differentiate legal sources of the International Commercial Law contained in International Conventions, European and Czech Law, 3. to identify the basic principles for the protection of the foreign investments, 4. to determine the conditions for recognition and enforcement of the foreign arbitral awards.
teaching methods
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Seminar classes
assessment methods
Oral exam
Test
Recommended literature
 • Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky : komentář. Vydání první. 2015. ISBN 978-80-7478-969-4.
 • Bělohlávek, A., J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů - Komentář 2. vydání . Praha, 2012. ISBN 978-80-7179-342-7.
 • Dobiáš, Petr; Kučera, Zdeněk; Mach Tomáš; Poláček Bohumil. Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého. Praha, 2014. ISBN 978-80-87576-81-6.
 • Kučera, Zdeněk. Mezinárodní právo soukromé. 7. opravené a doplněné vydání. Brno 2009, 2009. ISBN 978-80-7239-231-5.
 • Kučera, Zdeněk,; Pauknerová, Monika,; Růžička, Květoslav. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-108-3.
 • Ondřej, Jan. Mezinárodní humanitární právo. Vyd. 1. V Praze : C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-185-7.
 • Ondřej, Jan. Mezinárodní právo : veřejné, soukromé, obchodní. 5., rozš. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-506-7.
 • Petr Dobiáš, Markéta Hálová, Zdeněk Kovařík, a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém, Komentář. Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-94-6.
 • Rozehnalová, Naděžda; Drličková, Klára,; Valdhans, Jiří. Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7491-0.
 • Růžička, Květoslav. Rozhodčí řízení před rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. 2. vyd.. Plzeň Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-43-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 4 Winter
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding 4 Winter
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding 4 Winter