Course: International Private and Commercial Law 1

« Back
Course title International Private and Commercial Law 1
Course code KMP/MPS1
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kunz Oto, JUDr. CSc.
 • Müller Milan, JUDr. Ph.D., LL.M.
 • Poláček Bohumil, Doc. JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
 • Pejchalová Grünwaldová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
 • Bělohlávek Alexander, Prof. Doc. Dr. Ing. Mgr.
Course content
1. Definition, subject matter, sources of Private International Law and European Private International Law, forms of regulation of the private legal relationships with international element, unification of Private International Law on international and European level. 2. Choice of law rules, its classification, connecting factors, 3. Definition and resolution of the qualification problem in the Czech legal order and in foreign countries, application of foreign law, renvoi, 4. The legal status of foreigners in private legal relationships with international element in the Czech Republic and in foreign countries, 5. Uniform substantive law, sources, scope of application, relation of the choice of law rules and uniform substantive law, 6. Application of the overriding mandatory rules in the Czech law and European Private International Law, 7. Choice of law rules on the legal capacity, subjects of the Private International Law, transnational forms of the companies (European Company and European Economic Interest Grouping), 8. Law applicable on obligations with the view to problematic of the law applicable on insurance and consumer contracts, 9. Choice of law regulation of the law on succession and family law comparison of the Czech and foreign legal regulation, 10. Choice of law rules on iura in re, labour law, law of exchange and law of cheque, 11. International regulation of the protection of industrial rights including problematic of law applicable on international licensing contracts, 12. International and European Procedural Law with the focus on application of the Brussels I and Brussel IIa Regulations, 13. Summary.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Seminar
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
student umí využívat při aplikaci získaných poznatků znalosti, které načerpal v průběhu studia. Je schopen vytvářet hypotézy, navrhovat kroky a řešení při ověřování hypotéz, kriticky přistupovat ke zdrojům informací, se kterými je schopen dále pracovat
professional skills
student se umí vyjadřovat ve verbálních projevech a psaných projevech jasně a srozumitelně, používá při nich odborný jazyk, vytváří hypotézy a navrhuje řešení variant vzniklých problémů
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
student bude znát zpracovávanou problematiku, rozumět její materii v širších souvislostech
professional skills
student bude způsobilý prezentovat výsledky své práce a kriticky hodnotit dosahované výsledky
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
assessment methods
Test
Recommended literature
 • Zákon o mezinárodním právu soukromém : komentář. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013. ISBN 978-80-7478-368-5.
 • Bělohlávek, A., J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů - Komentář 2. vydání . Praha, 2012. ISBN 978-80-7179-342-7.
 • Dobiáš, Petr; Kučera, Zdeněk; Mach Tomáš; Poláček Bohumil. Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého. Praha, 2014. ISBN 978-80-87576-81-6.
 • Kučera, Zdeněk; Pauknerová, Monika,; Růžička, Květoslav. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. 2015. ISBN 978-80-7380-550-0.
 • Pauknerová, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vyd. V Praze : C.H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-034-8.
 • Pauknerová Monika, Růžička Květoslav a kol. Rekodifikované mezinárodní právo soukromé. Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta, 2014. ISBN 978-80-87146-94-1.
 • Rozehnalová, Naděžda; Kyselková, Tereza. K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6455-3.
 • Rozehnalová, Naděžda. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. Wolters Kluwer ČR, 2013. ISBN 978-80-7478-016-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding 3 Summer
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 3 Summer
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 3 Summer
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding 3 Summer
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 4 Winter
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 3 Summer