Course: International Economic Law

« Back
Course title International Economic Law
Course code KMP/MPE
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Kunz Oto, JUDr. CSc.
  • Poláček Bohumil, Doc. JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Course content
Content of the class: 1. Concept, definition, and system of IEL 2. Regulations and sources of IEL 3. Subject of IEL 4. International world organizations 5. Organization of the Brettonwood system 6. International trade organizations 7. Multinational organizations 8. Accountability and the settlements of disputes of IEL 9. International law of development 10. International investments 11. Protection of the investments 12. Dispute of settlements from the international investments

Learning activities and teaching methods
Seminar classes
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
získat znalosti v oblasti mezinárodního práva ekonomického, která se zaobírá otázkami veřejnoprávní regulace hospodářských poměrů
professional skills
orientovat se v mezinárodním právu ekonomickém ařešit otázky veřejnoprávní regulace hospodářských poměrů
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
seznámit se s mezinárodním obchodním systémem, mezinárodním měnovým a finančním systémem, mezinárodním právem rozvoje a mezinárodních investic
seznámení s pravidly GATT/WTO a ochrany mezinárodních investic, se zvláštním způsobem na řešení sporů
professional skills
orientovat se v oblasti mezinárodního práva ekonomického
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Seminar classes
assessment methods
Combined exam
Recommended literature
  • Balaš, V., Šturma, P. Kurs mezinárodního práva ekonomického . 1. vydání Praha:C.H.Beck, 1997, 1997. ISBN 80-7179-1504.
  • Lowenfeld, A.F. International Economic Law. Oxford University Press, New York, 2003. 2003. ISBN 0-19-926411-2.
  • Šturma, P. Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodního ekonomického práva.. 1. vydání Praha: Vydavatelství Karolinum, 1997, 1997. ISBN 80-7184-352-0.
  • ŠTURMA, P., BALAŠ, V. Mezinárodní ekonomické právo.. Praha,C.H.BECK, 2013. ISBN 978-80-7179-069-3.
  • Šturma, P. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2. vydání Praha, Linde Praha 2008 , 2008. ISBN 978-80-7201-709-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 3 -
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 2 -
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - -
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - -
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding 2 -
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 2 -
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 2 -