Course: Thesis Tutorial (International Law)

« Back
Course title Thesis Tutorial (International Law)
Course code KMP/DP
Organizational form of instruction no contact
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 18
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Kunz Oto, JUDr. CSc.
  • Mrázek Josef, JUDr. DrSc.
  • Müller Milan, JUDr. Ph.D., LL.M.
  • Pauknerová Monika, Prof. JUDr. CSc., DSc.
  • Trapl Vojtěch, JUDr.
Course content
Basic requirements are determined by the desicion of the dean of Faculty of Law; tutor of thesis determines further requirements.

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial
  • E-learning (given by an e-learning course) - 468 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
student má znát různé strategie k získání a zpracování poznatků a informací; vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy; uplatňovat při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívat i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice, kriticky přistupovat ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovávat a využívat
professional skills
student se má vyjadřovat v psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit; používat s porozuměním odborný jazyk; vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků, rozpoznat problém, objasnit jeho podstatu, rozčlenit ho na části
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
The student is able to present independently the results of its independent research work in front of the examination board, to defend their project and selection of research methods, and, at the same time, critically evaluate achieved results and outline prospects of further development in the relevant area.
professional skills
student bude způsobilý písemně prezentovat výsledky své samostatné diplomové práce před odbornou komisí a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
One-to-One tutorial
assessment methods
Master's thesis assessment
Recommended literature


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer