Course: Management of Tourism Companies and Destination

« Back
Course title Management of Tourism Companies and Destination
Course code KMO/MPCR
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Janeček Petr, Ing. Ph.D.
 • Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Course content
Tourism. Tourism market and its specifics. Tourism policy and its concepts. System of tourism management in the Czech Republic. Tourism organisations. Tourism legislation. Corporate culture and ethics, corporate social responsibility in tourism. Quality in tourism. Yield and revenue management. Financial management in tourism. Information and reservation systems in tourism. Specifics of human resources management in tourism. Forms of collaboration among tourism firms. Franchising. Destination management. Specifics of management in accommodation and catering companies. Business activities of travel agencies, guide activities. MICE tourism, event management. Materials for each topic are during the semester available on Courseware, or in LMS Unifor. There are, if need be, specified further links for study sources. Verifying of students´ knowledge is based on those materials.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, E-learning, Discussion, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, One-to-One tutorial, Task-based study method, Individual study, Self-study of literature, Textual studies, Lecture, Practicum
 • Preparation for an examination (30-60) - 45 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 6 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
to provide knowledge of terms in tourism
to provide knowledge of basic relations in tourism
to describe basic micro- and macroeconomic indicators, structures and relations
to describe basics of HR and financial management
professional skills
to use ČSN 690 and 690-2 norms (quotations) in accord to Faculty of Economics standards (University of West Bohemia)
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
to interpret main principles and procedures of management in the domain of tourism
to describe corporate culture and ethic in tourism companies
to identify, describe and explicate specifics of tourism companies management
to explicate legal norms in tourism and apply them practically to selected examples
professional skills
to perform basic calculations in the field of tourism management (holiday trip cost calculations, price calculations, revenue calculations when using yield management techniques, break even point analysis, return on investment analysis etc.) using knowledge acquired in courses focused on business administration
to apply gained knowledge, methods and procedures to partial tasks when working individually
to discuss real cases examples, analyse texts and present appropriately results of individual work
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Interactive lecture
E-learning
Multimedia supported teaching
Textual studies
Self-study of literature
Individual study
professional skills
Practicum
Discussion
One-to-One tutorial
Textual studies
Task-based study method
Individual study
Students' portfolio
general eligibility
Students' self-study
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Written exam
Portfolio
professional skills
Portfolio
Individual presentation at a seminar
Group presentation at a seminar
Continuous assessment
general eligibility
Portfolio
Individual presentation at a seminar
Group presentation at a seminar
Recommended literature
 • Barrows, Clayton W.; Powers, Thomas F. Introduction to management in the hospitality industry. 9th ed. Hoboken : John Wiley & Sons, 2009. ISBN 978-0-471-78277-3.
 • Beránek, Jaromír. Moderní řízení hotelového provozu. 5., zcela přeprac. vyd. Praha : MAG Consulting, 2013. ISBN 978-80-86724-45-4.
 • Berg, Waldemar. Tourismusmanagement. 2., aktualisierte Aufl. Ludwigshafen : Friedrich Kiehl, 2008. ISBN 978-3470548623.
 • Clarke, Alan; Chen, Wei. International hospitality management : concepts and cases. Oxford : Butterworth Heinemann, 2007. ISBN 978-0-7506-6675-6.
 • Drobná, Daniela; Morávková, Eva. Cestovní ruch : pro střední školy a pro veřejnost. null. Praha : Fortuna, 2004. ISBN 80-7168-901-7.
 • Hesková, Marie. Cestovní ruch : pro vyšší odborné školy a vysoké školy. 2., upr. vyd. Praha : Fortuna, 2011. ISBN 978-80-7373-107-6.
 • Holešinská, Andrea. Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2012. ISBN 978-80-210-5847-7.
 • Horner, Susan; Swarbrooke, John. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. null. Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0202-9.
 • Kostková, Miroslava; Němčanský, Milan,; Torčíková, Eva. Management služeb cestovního ruchu. Vyd. 1. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009. ISBN 978-80-7248-510-9.
 • Křížek, Felix; Neufus, Josef. Moderní hotelový management : nové trendy a metody v řízení hotelů, aktualizované informace o hotelovém provozu a jeho organizaci, optimalizace provozu s ohledem na ekologii a etiku, praktické příklady a fotografická příloha. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4835-1.
 • Němčanský, Milan. Analýza a kalkulace v cestovním ruchu. 1. vyd. Karviná : Slezská univerzita Opava, 2001. ISBN 80-7248-094-4.
 • Němčanský, Milan. Management cestovního ruchu 1,2. 1. vyd. Karviná : Slezská univerzita Opava, 1995. ISBN 80-85879-18-2.
 • Orieška, Ján. Služby v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha : Idea servis, 2011. ISBN 978-80-85970-68-5.
 • Page, Stephen J. Tourism management : managing for change. 3rd ed. Amsterdam : Elsevier, 2009. ISBN 978-1-85617-602-6.
 • Palatková, Monika. Management cestovních kanceláří a agentur. 1. vyd. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3751-5.
 • Palatková, Monika. Marketingový management destinací : strategický a taktický marketing destinace turismu, systém marketingového řízení destinace a jeho financování, řízení kvality v destinaci a informační systém destinace. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3749-2.
 • Palatková, Monika. Mezinárodní turismus : analýza pozice turismu ve světové ekonomice, změny mezinárodního turismu v důsledku globálních změn, evropská integrace a mezinárodní turismus. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4862-7.
 • Palatková, Monika; Zichová, Jitka. Ekonomika turismu : turismus České republiky. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014. ISBN 978-80-247-3643-3.
 • Petrů, Zdenka. Základy ekonomiky cestovního ruchu. 1. vyd. Praha : Idea servis, 1999. ISBN 80-85970-29-5.
 • Ryglová, Kateřina; Burian, Michal,; Vajčnerová, Ida. Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4039-3.
 • Synek, Miloslav. Podniková ekonomika. V Praze : C.H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-892-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Economics Retail Management (1) Economy 3 Winter
Faculty of Economics Business Economics and Management (1) Economy 3 Winter
Faculty of Economics Retail Management (2015) Economy 3 Winter