Course: World Economy and the EU

« Back
Course title World Economy and the EU
Course code KMO/9SE
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
 • Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Course content
- World economy, its formation and development - Basic development trends in world economy - Forms and subjects of international economic relations - International monetary system - International trade in goods and services - International flow of capital - International migration and flow of workforce - Regionalism in world economy - European integration processes and the European Union - The development of the US economy and its position in the world economy - Development of the Japanese economy and its position in the world economy - The transformation process in Central and Eastern Europe - Developing countries - The economic development of China and its position in the world economy E-learning course is a part of this course.

Learning activities and teaching methods
E-learning, One-to-One tutorial, Self-study of literature, Lecture
 • Preparation for an examination (30-60) - 80 hours per semester
 • unspecified - 15 hours per semester
 • Contact hours - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
to define basic terms of macroeconomics
professional skills
to search for information on the Internet
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
to define factors with impact on world economy and international economic relations
to characterize trends in the world economy
to characterize forms of international economic relations
to describe and evaluate the economic situation in the world economy and selected macroregions
professional skills
to find statistical data on the world economy on the websites of selected international organizations (International Monetary Fund, World Bank and World Trade Organization)
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
E-learning
Self-study of literature
One-to-One tutorial
professional skills
E-learning
general eligibility
One-to-One tutorial
assessment methods
professional knowledge
Written exam
professional skills
Self-evaluation
general eligibility
Written exam
Recommended literature
 • CIHELKOVÁ, E. a kol. Světová ekonomika. Obecné trendy rozvoje.. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-155-0.
 • Cihelková, Eva. Světová ekonomika : základní rysy a tendence vývoje. 2. vyd. Praha : Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0687-4.
 • KRPEC, Oldřich; HODULÁK, Vladan. Politická ekonomie mezinárodních vztahů. Brno: Masaryková univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. ISBN 978-80-210-5481-3.
 • KUBIŠTA, Václav et al. Mezinárodní ekonomické vztahy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-7380-191-5.
 • KUNEŠOVÁ, Hana; KOCOUREK, Aleš; BEDNÁŘOVÁ, Pavla; CIHELKOVÁ, Eva; NOVÝ, Miloš. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-502-2.
 • KUNEŠOVÁ, Hana. Světová ekonomika. E-learningová studijní opora v LMS Unifor (online). Plzeň: ZČU.
 • KUNEŠOVÁ, Hana. Světová ekonomika. Průvodce předmětem.. Plzeň: ZČU, 2015.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester