Course: Introduction to Materials Chemistry

« Back
Course title Introduction to Materials Chemistry
Course code KMM/UMCH
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Fulín Zdeněk, Ing.
 • Netrvalová Marie, Ing. Ph.D.
 • Duchek Petr, Doc. Ing. CSc.
 • Křenek Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
 • Kovářík Tomáš, Ing. Ph.D.
 • Šmídová Hana, Mgr.
 • Francisko Pavel, Ing. Ph.D.
 • Dlouhý Jaromír, Ing.
 • Novák Petr, Ing. Ph.D.
 • Chocholatý Ondřej, Ing. Ph.D.
Course content
Course goals: Basic terms, patterns and nomenclature. Chemical periodicity. The kinetics of chemical processes. States of matters. Phase equilibrium. Thermochemistry. Electrochemistry. Technically important non-metallic elements and their compounds. Basic macromolecular compounds with focus on engineering applications.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Preparation for laboratory testing; outcome analysis (1-8) - 3 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 5 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
má znalost základního chemického názvosloví binárních sloučenin, kyselin a solí
popsat základní skupenské přeměny materiálů a základní chemické reakce
professional skills
Zvládá základní manipulaci s chemickým sklem
Má základní zkušenost s přípravou roztoků zahrnující vážení na chemických vahách
měření na odměrném válci.
learning outcomes
professional knowledge
schopen pojmenovávat chemickým názvoslovím organické i anorganické materiály
rozumí základním chemickým reakcím a výpočtům z chemických rovnic
Rozumí základům elektrochemie a termochemie
Dokáže propočítat nutné hodnoty pro ředění a koncentrování roztoků
Orientuje se v základních typech kovových materiálů a dokáže popsat jejich reaktivitu a způsoby výroby
Orientuje se mezi základními makromolekulárními látkami i keramickými materiály.
professional skills
dokáže připravit základní typy roztoků a provézt test rozpustnosti rozličných kovů v kyselinách
Dokáže vypracovat zrpávu o záznamu chemického experimentu zahrnující inerpretaci pozorovaných chemických dějů.
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Practicum
Discussion
E-learning
Lecture with visual aids
professional skills
Laboratory work
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Test
professional skills
Skills demonstration during laboratory work
Skills demonstration during practicum
Report
Recommended literature
 • Brandštetr, Jiří. Chemie pro posluchače fakulty strojního inženýrství. Vyd. 1. V Brně : Vysoké učení technické v Brně, 1999. ISBN 80-214-1504-5.
 • Drátovský, Milan. Anorganická chemie. I, Obecná část. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980.
 • Drátovský, Milan. Anorganická chemie. II, Systematická část.. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980.
 • Dufek, Milan; Kolářová, Helena. Základy obecné a fyzikální chemie. 1. vyd. Praha : ČVUT, 1997. ISBN 80-01-01681-1.
 • Duchek, Petr; Šmídová, Hana. Řešené příklady z chemie. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. ISBN 80-7043-319-1.
 • Muck, Alexander; Paleta, Oldřich. Základu chemie ke studiu na VŠCHT. Vyd. 2. Praha : Vydavatelství VŠCHT, 1998. ISBN 80-7080-320-7.
 • Tržil, Jan; Rosenfeld, Robert; Ullrych, Jaroslav. Sbírka příkladů z chemie. 2. vyd. Ostrava : VŠB, 1989.
 • Vacík, Jiří. Fyzikální chemie. 3., přeprac. vyd. Praha : SNTL, 1986.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Road Vehicles Diagnostics and Service (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter