Course: Heat Treatment Processes - Sintering

« Back
Course title Heat Treatment Processes - Sintering
Course code KMM/TZS
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Hájek Jiří, Ing. Ph.D.
Course content
The course is intended to give students a good insight into the heat treatment of steels, cast irons and non-ferrous metals, attention is also paid to the equipment and design of heat treatment shops, to structures obtained by different heat treatment methods and to fundamentals of powder metallurgy. Topics of lectures: Heating and cooling of metals. Power sosurces and protecting atmospheres. Heat treatment of steels. Heat treatment of cast irons. Combined chemical and heat treatment. Heat treatment of non-ferrous alloys. Unconventional methods of heat treatment. Equipment and design of heat treatment shops. Powders - manufacture and compacting. Sintering. Technology of powder metallurgy. Visit to heat treatment shops. Topics of seminars: Introduction, quality evaluation. Temperature measurement. Heat treating atmospheres. Phase transformations. Hardenability tests. Heat treating structures -evaluation. Decomposition of supersaturated solid solutions. Combined chemical and thermal treatment. Relaxation processes. Powders - examples and evaluation. Products of powder metallurgy - examples and evaluation. Visit to heat treatment shops.

Learning activities and teaching methods
Laboratory work, Task-based study method, Lecture, Lecture with visual aids, Practicum, Field trip
  • Preparation for laboratory testing; outcome analysis (1-8) - 8 hours per semester
  • Individual project (40) - 40 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 42 hours per semester
  • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 3 hours per semester
  • Contact hours - 39 hours per semester
  • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Basic knowledge from material engineering and physical metallurgy.
schopnost samostatně popsat atomové uspořádání a typy meziatomových vazeb
schopnost popsat poruchy v krystalografickém uspořádání, základy difuse v kovových soustavách
definovat základní mechanismy zpevnění a fázové transformace kovů
charakterizovat mechanické vlastnosti kovových materiálů
charakterizovat typy materiálů které se používají pro konstrukční prvky ve strojírenství, v energetice i ve stavebnictví včetně moderních technologií povrchového zpracování
professional skills
zvládnout samostatné provádění metalografických výbrusů
vyhodnocení mechanických zkoušek
interpretovat pozorované struktury kovových materiálů
vypracovat technickou zprávu
připravit požadované chemické roztoky
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
Student has a main overview about basic processes in materials heat treatment. Student can work alone in problems of heat treatment. Student has a main overview about apparatuses used in heat treatment.
vyjmenovat prostředí ve kterém probíhá tepelné zpracování kovových materiálů
popsat vznik transformačních pnutí a jejich vliv na deformace po TZ
vysvětlit způsoby TZ event. CHTZ železných i neželezných kovů
vysvětlit princip používaných zařízení a měřící techniky v TZ
znát pojmy a procesy v oblasti práškové metalurgie
professional skills
vypracovat technologický postup TZ zadané součásti
navrhnout kontrolní metodu měření
kriticky zhodnotit jednotlivá zařízení používaná v TZ
vyhodnotit správnost provedeného TZ na zadané součásti
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture with visual aids
Laboratory work
Discussion
professional skills
Laboratory work
Task-based study method
Field trip
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Test
professional skills
Skills demonstration during laboratory work
Skills demonstration during practicum
Seminar work
Report
Recommended literature
  • Kraus, Václav. Technologie tepelného zpracování 1.. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1992. ISBN 80-7082-071-3.
  • Kraus, Václav. Technologie tepelného zpracování 2.. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1992. ISBN 80-7082-071-3.
  • Kraus, Václav. Tepelné zpracování a slinování. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-582-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (2004) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Materials Engineering and Engineering Metallurgy (2004) Special and interdisciplinary fields 2 Winter