Course: Metal Forming, Casting and Welding

« Back
Course title Metal Forming, Casting and Welding
Course code KMM/TTSS
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Bernášek Vladimír, Doc. Ing. CSc.
 • Odehnal Josef, Ing. Ph.D.
 • Kašpar Jan, Ing.
 • Čejková Petra, Ing.
 • Benešová Soňa, Ing. Ph.D.
 • Šimeček Jiří, Ing.
 • Hála Miroslav, Ing. CSc.
Course content
Casting: Types of cast moulds and form equipment. Formative masses. Production of cast moulds and cores (manual, mechanical and non-conventional methods). Casting of these forms and their mechanical stress. Process of solidification and cooling of casts.Technological construction of castings. Forging: Physical charakter and mechanism of plastic deformation. Mechanical schemes of deformation. Basic principles of plastic deformation.Derivation of deformation speed, deformation resistence, deformation strength and work. Influence of temperature on plastic properties of materials. Hot forging, cold forging. Welding: Weldability and influencing factors. Methods of evaluation of weldability.Thermal influence on basic material. Fusion and pressure welding - individual methods. Special technologie sof welding. Thermal process of weldments. Soldering and thermal division of material.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Lecture with practical applications, One-to-One tutorial, Practicum
 • Contact hours - 65 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
znát smysl a význam fázových diagramů se zřetelem na binární diagram železo - uhlík
orientovat se v základních strukturních fázích pro oceli.
professional skills
narýsovat technologické schema
sestrojit graf
v odpovídající grafické úpravě vypracovat semestrální práce
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
dokáže popsat základní technologické procesy z oblasti slévání, tváření a svařování
Chápe fyzikální a chemické principy technologických procesů
odvodit vliv technologie na strukturu a mechanické vlastnosti produktu.
professional skills
Navrhnout technologický postup výroby odlitku a výkovku
Provést rozbor slévárenské formovací směsi.
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Lecture with practical applications
Lecture
professional skills
Laboratory work
Practicum
Task-based study method
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Quality of a written report
Recommended literature
 • Benešová, Soňa; Bernášek, Vladimír; Bulín, Pavel. Návody na cvičení: Technologický postup volně kovaného výkovku. ISBN 978-80-261-0450-6.
 • Benešová, Soňa; Bernášek, Vladimír. Technologie tváření. Skripta ZČU. ISBN 798-80-261-0449-0.
 • Bernášek, Vladimír; Černý, František. Technologie slévání, tváření a svařování : návody na cvičení. 2. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1993. ISBN 80-7082-100-0.
 • Horejš, Jan; Bernášek, Vladimír. Technologie slévání. 2. upr. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-640-1.
 • Kovařík, Rudolf; Černý, František. Technologie svařování. 2. vyd. Plzeň : ZČU, 2000. ISBN 80-7082-697-5.
 • Pluhař, Jaroslav. Nauka o materiálech : Celost. vysokošk. učebnice pro skupinu stud. oborů Strojírenství a ostatní kovodělná výroba. 1. vyd. Praha : SNTL, 1989.
 • Žídek, Milan; Dědek, Vladimír; Sommer, Boris. Tváření oceli. Vyd. 1. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1988.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Road Vehicles Diagnostics and Service (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter