Course: Biomechanics and Medical Engineering

« Back
Course title Biomechanics and Medical Engineering
Course code KME/BILI
Organizational form of instruction no contact
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Křen Jiří, Prof. Ing. CSc.
Course content
The thematic areas of final state exam are annually announced by the Department of Mechanics.

Learning activities and teaching methods
Students' self-study
prerequisite
professional knowledge
popsat numerické řešení proudění kapalin (časová a prostorová diskretizace, sdružené metody, projekční metody, okrajové podmínky, metody třídy SIMPLE)
popsat základní modely interakce kontinuí různých tkání
popsat základní vlastnosti a modely tkání a systémových skupin lidského těla (svalově-kosterní soustava, kosti, chrupavky, srdečně-cévní soustava, krev)
popsat základní vlastnosti a modely a biologických tekutin (newtonské a nenewtonské kapaliny)
popsat experimentální klinické metody pro diagnostiku a léčebné účely (ultrazvuk, počítačová tomografie, vyšetřování sluchového ústrojí, biosignály)
professional skills
popsat a řešit numerické řešení laminárního proudění nestlačitelné kapaliny (sdružená metoda, okrajové podmínky, aplikace v biomechanice)
popsat a řešit slabé a numerické řešení úloh interakce v biomechanice
popsat a řešit klasifikace a modelování tkání a biologických tekutin
popsat a řešit základní charakteristiky a modelování nenewtonských kapalin
popsat a řešit svalově-kosterní soustava (Hillův a Huxleyho model svalu, zpeřené a nezpřené svaly, modely kostí, přenos sil)
popsat a řešit ultrazvuk, počítačová tomografie a biosignály v klinické diagnostice (princip a popis, využití)
popsat a řešit srdečně-cévní soustava (srdce, srdeční sval, Starlingův zákon, modely krve, viskozimetry)
learning outcomes
professional knowledge
úspěšně zvládnout státní závěrečnou zkoušku
professional skills
úspěšně zvládnout státní závěrečnou zkoušku
teaching methods
professional knowledge
Students' self-study
One-to-One tutorial
professional skills
Students' self-study
One-to-One tutorial
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Oral exam
Recommended literature
  • viz literatura podmiňujícich předmětů / see literature of conditional courses.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Applied Mechanics (2011) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Applied Mechanics (2017) Special and interdisciplinary fields 2 Summer