Course: Mathematical Economics 2

« Back
Course title Mathematical Economics 2
Course code KMA/MAE2
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Stehlík Petr, Doc. RNDr. Ph.D.
  • Tomiczková Světlana, RNDr. Ph.D.
Course content
1. Introduction to dynamical systems and dynamic models in economics. 2. Discrete dynamical systems - difference equations 3. Discrete dynamical systems stability theory 4. Discrete dynamical systems bifurcations, deterministic chaos 5. Discrete dynamical systems economic and financial models 6. Continuous dynamical systems basic notions 7. Continuous dynamical systems stability, bifurcations 8. Continuous dynamical systems economic and financial models 9. Comparison of continuous and discrete models - differences and numerical methods 10. Solow model 11. Real business cyclce theory 12. Alternative dynamical models in economics ABM, cellular automata 13. Review

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
  • Contact hours - 50 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 35 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
rozumět základním principům lineární algebry (maticový počet, vlastní čísla...)
mít základní přehled v teorii pravděpodobnosti (hustoty a distribuční funkce, pravděpodobnostní rozdělení...)
chápat základní principy statické matematické ekonomie a teorie her (racionalita, Nashova rovnováha,...)
rozumět základním principům teorie obyčejných diferenciálních rovnic (existence řešení, metody řešení, teorie stability...)
orientovat se v základních pojmech a principech mikro- a makroekonomie
professional skills
řešit základní algebraické, analytické úlohy a problémy např. z teorie pravděpodobnosti či teorie obyčejných diferenciálních rovnic v libovolném symbolickém SW
ovládat základní matematické techniky z lineární algebry a matematické analýzy
ovládat základní techniky statické matematické ekonomie (hledání různých druhů rovnováh)
implementovat základní numerické metody (lineární algebry, analýzy či obyčejných diferenciálních rovnic)
ovládat základní techniky řešení diferenciálních rovnic
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
popsat základní výhody, nevýhody a rozdíly mezi spojitýmy a diskrétními modely
ovládat základní dynamické modely v matematické ekonomii (dynamické modely nabídky-poptávky, Solowův model, modely hospodářského cyklu...)
rozumět základním principům teorie diferenčních rovnic a diskrétních dynamických systémů
identifikovat slabiny tradičních dynamických modelů v ekonomii a rozumět myšlenkám vytváření alternativních modelů (ABM, buněčné automaty...)
professional skills
analyzovat základní vlastnosti spojitých i diskrétních dynamických ekonomických modelů
ovládat základní techniky řešení diferenčních rovnic
vizualizovat vlastnosti daných modelů a jejich závislosti na parametrech
využít symbolických/numerických SW pro podrobnou analýzu dynamických systémů
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Practicum
professional skills
Practicum
Lecture
general eligibility
Lecture
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Test
Written exam
professional skills
Test
Practical exam
general eligibility
Test
Recommended literature
  • Baldani J., Brandfield J., Turner R. W. Mathematical Economics. 2004.
  • Dadkhah K. Foundations of Mathematical and Computational Economics. 2007.
  • Kelley W.G., Peterson A. Difference Equations. 2001.
  • Meiss J. D. Differential Dynamical Systems. 2007.
  • Zimmermann K. Úvod do matematické ekonomie. 2002.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 1 Winter