Course: Mathematics for Finance

« Back
Course title Mathematics for Finance
Course code KMA/FM
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
 • Marek Patrice, Ing. Ph.D.
 • Tomiczková Světlana, RNDr. Ph.D.
Course content
1. Type of interest and discounting. Market interest rates. 2. Portoflio theory. 3. Capital markets. General information. 4. Capital markets in the Czech republic. 5. The basic principles of the technical analysis. 6. The basic principles of the derivatives. Common derivative contract types. 7. Forward and futures. 8. Options. 9. Mathematical principles of derivatives. 10. Other types of derivatives - swaps etc. 11. Using the derivatives for construction of optimal portfolio, headging, speculation and arbitrage

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Task-based study method, Individual study, Lecture
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
definovat a vysvětlit základní pojmy z oblasti finanční matematiky (v rozsahu předmětu KMA/FIPM)
definovat a vysvětlit základní pojmy diferenciálního a integrálního počtu. (v rozsahu předmětů KMA/M1 a KMA/M2)
vysvětlit principy statistické inference - zejména principy bodových a intervalových odhadů a principy testování statistických hypotéz (v rozsahu předmětu KMA/PSA)
professional skills
aplikovat analytické a matematické metody finanční matematiky na jednoduché úlohy finančního modelování
vytvářet a analyzovat různé modelové plány investování
s využitím odpovídajících metod finanční matematiky zhodnotit výhodnost a nevýhodnost investice
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
definovat a vysvětlit pojmy a principy v oblasti finanční matematiky zaměřené na finanční deriváty
znát základní modely oceňování finančních derivátů
definovat a vysvětlit pojmy a principy v oblasti finanční matematiky zaměřené na teorii portfolia
professional skills
interpretovat výstupy modelů a vysvětlit získané výsledky odborníkům i laikům
uplatnit správně formální i obsahovou stránku v matematickém projevu, a to písemném i ústním
v alespoň jednom SW zpracovat reálná data z kapitálových trhů a aplikovat na tato data konkrétní matematické modely oceňování
získat z veřejně dostupných zdrojů data o obchodování na kapitálových trzích a posoudit relevantnost a kvalitu získaných dat
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture with practical applications
Individual study
professional skills
Lecture with practical applications
Individual study
general eligibility
Individual study
Lecture with practical applications
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Seminar work
professional skills
Seminar work
Combined exam
general eligibility
Seminar work
Combined exam
Recommended literature
 • BRADA, J. Teorie portfolia. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. ISBN 80-7079-259-0.
 • Brealey, R. A.; Myers, S. C. Teorie a praxe firemních financí. Vyd. 1. Praha : Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-189-4.
 • DVOŘÁK, P. Finanční deriváty. 3. vyd. Praha : VŠE, 1998. ISBN 80-7079-633-2.
 • Lyons, A.S. Winning in the Options Market.
 • MÁLEK, J. Opce a futures. Praha : VŠE, 2003.
 • Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F. An Introduction to the Mathematics of Finance. 1991.
 • Sharpe, W.F. Portfolio Theory and Capital Marcets.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2014) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2011) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2016) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2014) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2017) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2014) Economy 1 Summer