Course: Theory and Meth. of Machine Design Eng.

« Back
Course title Theory and Meth. of Machine Design Eng.
Course code KKS/ZKM
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Teplý Radek, Ing.
 • Skřivánek Petr, Ing.
 • Hosnedl Stanislav, Prof. Ing. CSc.
 • Dvořák Josef, Ing.
Course content
Transformation and technical systems and processes; technical products as technical systems enabling transformation processes; properties and quality of technical systems; structures of technical systems; main principles of achieving the required properties of technical systems: "Design for X "; engineering design activities and their rationalization; engineering design of machines as a transformation process the aim of which is a technical system with the required properties. The acquired theoretical knowledge is creatively applied to examples taken Topics of lectures and seminars according to weeks see Courseware.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, E-learning, Collaborative instruction, Project-based instruction, Students' portfolio, Individual study, Students' self-study
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
 • Team project (50/number of students) - 12 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 30 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 6 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat a vysvětlit základní inženýrské poznatky o standardním SW pro komplexní počítačovou podporu konstrukčních prací
popsat a vysvětlit základní inženýrské poznatky z nauky o materiálu, technologie výroby, mechaniky, pružnosti a pevnosti, ekologie, ekonomiky a dalších podpůrných inženýrských oborů
naskicovat, popsat a vysvětlit základní vlastnosti konstrukčního řešení obecných a vybraných speciálních strojních částí, příp. i funkčních skupin strojů a zařízení
popsat a vysvětlit základní inženýrské poznatky o managementu a interdisciplinární týmové spolupráci
Knowledge in the range of the previous study at the university is supposed. No necessary subjects.
popsat a vysvětlit základní inženýrské poznatky o standardních informačních zdrojích pro komplexní podporu konstrukčních prací
popsat a vysvětlit základní inženýrské poznatky o prezentaci a obhajobě technických řešení před odborníky i laickou veřejností
používat základy alespoň jednoho světového jazyka, optimálně angličtiny
professional skills
rozpoznat a uplatnit konstrukční řešení základních obecných a vybraných speciálních strojních částí, a analyzovat, navrhnout a hodnotit inovované varianty jejich řešení
rozpoznat a uplatnit konstrukční řešení klíčových funkčních skupin výrobní strojů a zařízení, dopravní a manipulační techniky a zdravotní techniky, a analyzovat, navrhnout a hodnotit inovované varianty jejich řešení
využívat při konstruování základní inženýrské znalosti o standardním SW pro komplexní počítačovou podporu konstrukčních prací
využívat při konstruování základní inženýrské znalosti o standardních informačních zdrojích pro komplexní podporu konstrukčních prací
využívat při konstruování základní inženýrské poznatky z nauky o materiálu, technologie výroby, mechaniky, pružnosti a pevnosti, ekologie, ekonomiky a dalších podpůrných inženýrských oborů
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
After graduation of this course students are able effectively and efficiently: - to specify systematically life cycle business and inherent requirements on designed technical product considered as technical systems (TS) - to manage systematically engineering design project based on specific requirements - to combine theory based, instructive, intuitive and trial creative methods during design engineering of TS - to work in interdisciplinary team during integrated TS development and to utilize knowledge, tools and experts from other technical, natural, social and other supporting science and practice fields - to analyze, compare and evaluate systematically fulfilment of systematically specified requirements and design competitiveness of the designed or existing TS with other comparable TS including relevant risk indicators - to document and present systematically procedure and results of the designed TS, and thus among others develop also step by step a system design engineering knowledge base in this way.
popsat a vysvětlit libovolný technický produkt jako heterogenní technický systém pro realizaci požadovaných přeměn hmot, energií a informací vč. jeho životního cyklu, konstrukčních struktur a systému vlastností, vč. jejich vzájemných vztahů
popsat a vysvětlit zvýšené inženýrské poznatky a zkušenosti o uplatnění: nauky o materiálu, technologie výroby, mechaniky, pružnosti a pevnosti, ekologie, ekonomiky a dalších podpůrných inženýrských oborů; SW pro komplexní počítačovou podporu konstrukčních prací; informačních zdrojů pro komplexní podporu konstrukčních prací; managementu a interdisciplinární týmové spolupráci při konstruování; o prezentaci a obhajobě technických řešení před odborníky i laickou veřejností; kompatibilní anglické terminologie a angličtiny při dokumentaci a prezentaci postupu a výsledků navrhovaných technických produktů
popsat a vysvětlit systematické dokumentování znalostního managementu a technického řešení navrhovaného technického produktu
popsat a vysvětlit systematické hodnocení sub-optimálnosti dosavadních, konkurenčních a navrhovaných variant řešení technického produktu vč. strukturovaných i souhrnných analýz a rozhodování o jejich tržní a konstrukční konkurenceschopnosti
popsat a vysvětlit systematickou komplexní specifikaci tržních a konstrukčních požadavků na navrhovaný technický produkt v celém jeho životním cyklu
popsat a vysvětlit systematický postup tvůrčího návrhu libovolného technického produktu chápaného jako heterogenní technický systém s pružným integrovaným využitím všech standardních strategií konstruování
popsat a vysvětlit systematický tvůrčí návrh variant koncepčních a konstrukčních řešení technického produktu
professional skills
zobrazit technický produkt jako heterogenní technický systém pro realizaci požadovaných přeměn hmot, energií a informací vč. jeho životního cyklu, konstrukčních struktur a systému vlastností, vč. jejich vzájemných vztahů
navrhnout systematicky tvůrčím způsobem varianty koncepčních a konstrukčních řešení zadaného technického produktu
dokumentovat systematicky tvůrčím způsobem znalostní management a výsledky konstrukčního řešení navrženého technického produktu
uplatnit tvůrčím způsobem a dále rozšiřovat a prohlubovat získané inženýrské poznatky a zkušenosti v oblastech: nauky o materiálu, technologie výroby, mechaniky, pružnosti a pevnosti, ekologie, ekonomiky a dalších podpůrných inženýrských oborů; SW pro komplexní počítačovou podporu konstrukčních prací; informačních zdrojů pro komplexní podporu konstrukčních prací; managementu a interdisciplinární týmové spolupráci při konstruování; o prezentaci a obhajobě technických řešení před odborníky i laickou veřejností; kompatibilní anglické terminologie a angličtiny při návrhu, dokumentaci a prezentaci postupu a výsledků navrhovaných technických produktů
prezentovat individuálně i týmově a systematicky obhajovat postup a výsledky navrženého konstrukčního řešení, u náročnějších produktů s nezbytnou konzultační podporou specialistů i v průběhu řešení
hodnotit systematicky tvůrčím způsobem slabé a silné vlastnosti vč. indikace rizik a výslednou sub-optimálnost dosavadních, konkurenčních a navrhovaných variant řešení technického produktu vč. strukturovaných i souhrnných analýz a rozhodování o jejich tržní a konstrukční konkurenceschopnosti vč. využití poskytované SW podpory
uplatnit s tvůrčím způsobem systematický postup tvůrčího návrhu libovolného technického produktu chápaného jako heterogenní technický systém s pružným integrovaným využitím všech standardních strategií konstruování, u náročnějších produktů s nezbytnou konzultační podporou specialistů
vypracovat tvůrčím způsobem systematickou komplexní specifikaci tržních a konstrukčních požadavků na navrhovaný technický produkt v celém jeho životním cyklu vč. využití poskytované SW podpory
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
E-learning
Students' self-study
Individual study
professional skills
Collaborative instruction
Students' portfolio
Project-based instruction
assessment methods
professional knowledge
Group presentation at a seminar
Combined exam
professional skills
Skills demonstration during practicum
Project
Recommended literature
 • Eder, Wolfgang Ernst; Hosnedl, Stanislav. Design engineering : a manual for enhanced creativity. Boca Raton : CRC Press, 2008. ISBN 978-1-4200-4765-3.
 • Eder, Wolfgang Ernst; Hosnedl, Stanislav. Introduction to Design Engineering: Systematic Creativity and Management. CRC Press / Balkema, Taylor & Francis Group, Leiden, The Netherlands, 2010.
 • Hosnedl, S. Systémové navrhování technických produktů. Plzeň, ZČU, FST, 2009.
 • Hubka, V. Konstrukční nauka : Obecný model postupu při konstruování. Praha : Konservis, 1995. ISBN 80-90 1135-0-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Medical Technique Design (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (2005) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (2004) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (2005) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter