Course: Combustion Engines

« Back
Course title Combustion Engines
Course code KKS/SPM
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
  • Hudec Zdeněk, Doc. Ing. CSc.
  • Duník Miroslav, Ing.
  • Bernardin Petr, Ing. Ph.D.
Course content
The semester project gives students an opportunity to use the theoretical knowledge, gained through their studies, in the solution of specific problems. It consists of the following parts: analysis of the state of the art in the given area, presentation of possible solutions and detailed description of the chosen one.

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial
  • Contact hours - 52 hours per semester
  • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Knowledge in the range of present university education is supposed.
popsat a vysvětlit získané teoretické znalosti ze studovaného oboru
popsat současný stav poznání řešené problematiky
charakterizovat pracovní hypotézy, metody a techniky potřebné pro řešení zadaného problému
získávat další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků strojařského základu
popsat a vysvětlit na vyšší úrovni možné varianty jednotlivých řešení
professional skills
použít své znalosti ze studovaného oboru při řešení konkrétních problémů
provést analýzu současného stavu poznání řešené problematiky
navrhnout nová řešení zadaného problému
vytvořit si vlastní názor na jednotlivá navržená řešení a je schopen vybrat optimální variantu řešení (je schopen analyzovat úroveň technického řešení)
získávat další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti a jejich vyhodnocení
learning outcomes
professional knowledge
After graduation of this project the student is able to successfully continue in the elaboration of his diploma work.
získávat další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti a jejich vyhodnocení
sdělit srozumitelně a přesvědčivě veřejnosti informace o odborných problémech
zhodnotit řešený problém a má vlastní názor na jeho výsledné řešení
používat své odborné znalosti alespoň v jednom cizím jazyce
získávat další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků v oboru
professional skills
použít své teoretické znalosti při řešení konkrétních praktických problémů
rozpoznat a formulovat problémy týkající se řešené problematiky
vysvětlit a zhodnotit klady i zápory řešení zadaného problému
vybírat vhodné teorie a aplikovat je na danou problematiku
získávat další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti z oboru
teaching methods
professional knowledge
One-to-One tutorial
professional skills
One-to-One tutorial
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
professional skills
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
  • dle zadání.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (2005) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter