Course: Manufacturing Machine Design

« Back
Course title Manufacturing Machine Design
Course code KKS/KVS
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Bernardin Petr, Ing. Ph.D.
 • Lašová Václava, Doc. Ing. Ph.D.
 • Hudec Zdeněk, Doc. Ing. CSc.
 • Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
 • Staněk Jiří, Doc. Ing. CSc.
Course content
The course is intended for students who wish to focus on manufacturing machines and their accessories in their master theses. It focuses on the following areas: general machine structure; principles of manufacturing machine design; fundamental technical data; stiffness, dynamic stability, accuracy; fundamental technological specifications; configurations of machines, drives, frames, guides - fundamental design, computational analysis; samples of successful design; latest trends in manufacturing machine design. Weekly lecture contents - see Courseware.

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Individual study, Practicum
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 65 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
získávat další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků strojařského základu
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti mechaniky, pružnosti a pevnosti, částí strojů a základů konstruování při návrhu strojů a zařízení
rozumět odborným termínům alespoň v jednom cizím jazyce
Basic knowledge of mechanics of solids and materials, machine components and fundamentals of engineering design
popsat komplexně a vysvětlit možná konstrukční řešení základních funkčně konstrukčních uzlů výrobních strojů
professional skills
používat samostatně své znalosti ze základních strojařských teoretických disciplin při řešení praktických problémů z oblasti navrhování výrobních strojů a zařízení
pracovat samostatně alespoň v jednom CAD systému
získávat samostatně další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti a jejich vyhodnocení
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
popsat komplexně a vysvětlit na vyšší úrovni možná konstrukční řešení základních konstrukčních uzlů výrobních strojů ? rámů, pohonů, vedení a uložení a ukotvení
zhodnotit samostatně klady a zápory konstrukčních řešení
After passing this course students are able to: - apply theoretical knowledge of manufacturing machines - assess the pros and con of basic representatives of manufacturing machines - recognise and formulate problems concerning design of basic parts of manufacturing machines (frames, drives, guides) - apply theoretical knowledge of mechanics of solids and materials and advanced software to manufacturing machine parts design -
získávat samostatně další odborné znalosti studiem teoretických poznatků oboru konstrukce výrobních strojů
rozumět odborné terminologii alespoň v jednom cizím jazyce
professional skills
navrhnout a výpočtově kontrolovat na základě získaných teoretických i praktických znalostí vybrané funkčně konstrukční uzly výrobního stroje( vřetenový lis a soustruh) s využitím moderních software
rozpoznat samostatně a formulovat problémy týkající se konstrukce výrobních strojů
získávat samostatně další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti z oboru a jejich vyhodnocení
být schopen vytvořit základní konstrukční návrh vybraného uzlu
použít své teoretické znalosti z teorie strojů při řešení konkrétních praktických problémů při návrhu vřetenového lisu a těžkého soustruhu
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Individual study
Practicum
Lecture with practical applications
professional skills
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Project
Recommended literature
 • Čechura, Milan; Staněk, Jiří. Tvářecí stroje : hydraulické lisy. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1999. ISBN 80-7082-480-8.
 • Marek, Jiří. Konstrukce CNC obráběcích strojů. Vyd. 2., přeprac. a rozĹĄ. Praha : MM publishing, 2010. ISBN 978-80-254-7980-3.
 • Staněk, Jiří. Základy stavby výrobních strojů : tvářecí stroje. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-738-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (2005) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer