Course: Forming Machine Design

« Back
Course title Forming Machine Design
Course code KKS/KTS
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Staněk Jiří, Doc. Ing. CSc.
  • Duník Miroslav, Ing.
  • Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
The course is intended to give students a good insight into the following areas: classification of hydraulic presses, hydraulic forging presses - design and computational analysis, drives and frames of hydraulic forging presses; hydraulic extrusion presses; hammers, impact theory, computational analysis of counterblow pneumatic-hydraulic hammer KJH; rolling mills - design and computational analysis; mechanization and automation in pressing, forging and rolling processes. Weekly lecture contents - see Courseware.

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Individual study
  • Contact hours - 52 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
  • Individual project (40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
rozhodovat se na základě rámcového zadání samostatně a odpovědně v souvislostech jen částečně známých
získávat samostatně další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků strojařského základu
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti mechaniky, pružnosti a pevnosti, částí strojů a základů konstruování při návrhu strojů a zařízení
popsat komplexně a vysvětlit možná konstrukční řešení základních konstrukčních uzlů tvářecích strojů a příslušenství
Knowledge of mechanics of solids and materials, machine components and fundamentals of engineering design
professional skills
používat samostatně své znalosti ze základních strojařských teoretických disciplin při řešení praktických problémů z oblasti navrhování tvářecích strojů a zařízení
navrhnout na základě získaných znalostí vybrané konstrukční uzly strojů a zařízení
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
popsat komplexně a vysvětlit na vyšší úrovni možná konstrukční řešení základních konstrukčních uzlů hydraulických kovacích lisů
zhodnotit samostatně a mít vlastní názor na konstrukční řešení bucharů a válcovacích stolic
zhodnotit samostatně a mít vlastní názor na výsledné konstrukční řešení hydraulického kovacího lisu
professional skills
použít své teoretické znalosti z teorie strojů při řešení hydraulického kovacího lisu
navrhnout na základě získaných znalostí vybrané konstrukční uzly hydraulického kovacího lisu s využitím moderních software
rozpoznat samostatně a formulovat problémy týkající se konstrukce hydraulických kovacích lisů
získávat samostatně další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti z oboru a jejich vyhodnocení
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Individual study
Lecture with practical applications
professional skills
Practicum
Project-based instruction
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Project
general eligibility
Project
Recommended literature
  • Čechura, Milan; Staněk, Jiří. Tvářecí stroje : hydraulické lisy. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1999. ISBN 80-7082-480-8.
  • Jiří Staněk. Přednášky z předmětu KTS v elektronické podobě. ZČU v Plzni, 2012.
  • Rudolf, Bedřich; Kopecký, Miloslav. Tvářecí stroje : základy výpočtů a konstrukce. 2. opr. vyd. Praha : SNTL, 1982.
  • Staněk, Jiří. Základy stavby výrobních strojů : tvářecí stroje. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-738-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (2005) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter