Course: Machine-Tool Design

« Back
Course title Machine-Tool Design
Course code KKS/KOS
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Lašová Václava, Doc. Ing. Ph.D.
  • Hudec Zdeněk, Doc. Ing. CSc.
  • Bernardin Petr, Ing. Ph.D.
Course content
The course is intended for students who wish to focus on machine tools and their accessories in their master theses. It focuses on the following areas: Systematic classification of machine tools, samples of turning, milling, boring, drilling and grinding machines. Machining centres. Special machine tools. Accessories of the machine tools. Design arrangement of machine tools. Fundamental design principles. Examples of machine tools design and calculation. Weekly lecture contents - see Courseware.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum, Field trip
  • Contact hours - 52 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Knowledge in the range of the previous study at the university is supposed.
rozhodovat se na základě rámcového zadání samostatně a odpovědně v souvislostech jen částečně známých
rozumět odborné terminologii alespoň v jednom cizím jazyce
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti mechaniky, pružnosti a pevnosti, částí strojů a základů konstruování při návrhu strojů a zařízení
získávat další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků strojařského základu
popsat komplexně a vysvětlit možná konstrukční řešení základních typů obráběcích strojů
professional skills
používat samostatně své znalosti ze základních strojařských teoretických disciplin při řešení praktických problémů z oblasti navrhování obráběcích strojů a zařízení
pracovat samostatně alespoň v jednom CAD systému
získávat samostatně další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti a jejich vyhodnocení
learning outcomes
professional knowledge
Students after graduation of this course are able to: - apply theoretical knowledge of machine tools - assess the pros and con of basic representatives of machine tools - recognise and formulate problems concerning design of basic parts of machine tools (frames, drives, guides) - apply theoretical knowledge of mechanics of solids and materials and advanced software to machine tools parts design
získávat samostatně další odborné znalosti studiem teoretických poznatků oboru konstrukce obráběcích strojů
používat své odborné znalosti alespoň v jednom cizím jazyce
zhodnotit samostatně klady a zápory konstrukčních řešení
sdělit srozumitelně a přesvědčivě odborníkům i laikům informace o odborných problémech spojených s konstrukcí obráběcích strojů
popsat komplexně a vysvětlit na vyšší úrovni možná konstrukční řešení základních konstrukčních uzlů běžných typů obráběcích strojů
professional skills
získávat samostatně další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti z oboru a jejich vyhodnocení
rozpoznat samostatně a formulovat problémy týkající se konstrukce obráběcích strojů
být schopen vytvořit základní konstrukční návrh vybraného uzlu obráběcího stroje
navrhnout na základě získaných teoretických i praktických znalostí vybrané konstrukční uzly běžných typů obráběcích strojů s využitím moderních konstrukčních a výpočetních softwarů
použít své teoretické znalosti z teorie strojů při řešení konkrétních praktických problémů v konstrukci obáběcího stroje
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Practicum
Field trip
professional skills
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
  • Breník, Přemysl; Píč, Josef. Obráběcí stroje : Konstrukce a výpočty. 1. vyd. Praha : SNTL, 1982.
  • Marek, Jiří. Konstrukce CNC obráběcích strojů. Vyd. 2., přeprac. a rozĹĄ. Praha : MM publishing, 2010. ISBN 978-80-254-7980-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (2005) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter