Course: Handling Machine Design

« Back
Course title Handling Machine Design
Course code KKS/KMT
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Staněk Jiří, Doc. Ing. CSc.
  • Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
The course focuses on the following areas: handling equipment for manufacturing plants - design and computational analysis; elementary classification of handling machines and equipment; drive types and design; design of conveyers for loose and piece materials. Videos presenting the topics covered by the course are used to complement the lectures. Weekly lecture contents - see Courseware.

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Individual study
  • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
  • Individual project (40) - 40 hours per semester
  • Contact hours - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat komplexně a vysvětlit možná konstrukční řešení základních konstrukčních uzlů strojů a zařízení
rozhodovat se na základě rámcového zadání je samostatně a odpovědně v souvislostech jen částečně známých
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti mechaniky, pružnosti a pevnosti, částí strojů a základů konstruování při návrhu strojů a zařízení
získávat samostatně další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků strojařského základu
Knowledge of mechanics of solids and materials, machine components and fundamentals of engineering design
professional skills
navrhnout na základě získaných znalostí vybrané konstrukční uzly strojů a zařízení
používat samostatně své znalosti ze základních strojařských teoretických disciplin při řešení praktických problémů z oblasti navrhování strojů a zařízení
používat své odborné dovednosti alespoň v jednom cizím jazyce
získávat samostatně další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti a jejich vyhodnocení
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
zhodnotit samostatně klady i zápory základních představitelů dopravníků
zhodnotit samostatně a mít vlastní názor na výsledné konstrukční řešení dopravníků pro přepravu sypkých a kusových materiálů
popsat komplexně a vysvětlit možná konstrukční řešení dopravníků pro manipulaci se sypkým a kusovým materiálem
After passing this course students are able to: - apply theoretical knowledge of handling machines - assess the resulting solution of handling machines - recognise and formulate problems concerning design of handling machines - apply theoretical knowledge of mechanics of solids and materials and advanced software to handling machine design - assess the pros and cons of basic representatives of handling machines - construct diagrams of basic representatives of handling machines
professional skills
navrhnout kinematická schémata základních představitelů dopravníků pro přepravu sypkých a kusových materiálů
rozpoznat samostatně a formulovat problémy týkající se konstrukce dopravníků pro přepravu sypkých a kusových materiálů
navrhnout na základě získaných znalostí vybrané konstrukční uzly dopravníků pro přepravu sypkých a kusových materiálů s využitím moderních software
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Individual study
Lecture with practical applications
professional skills
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Project
Recommended literature
  • Gajdůšek, Škopán. Teorie dopravních a manipulačních zařízení, skripta. VUT Brno, 1988.
  • Jílek, Vladimír; Líbal, Vladimír; Remta, František. Manipulace s materiálem : Učebnice pro Vys. školu ekon.. 2., přeprac. vyd. Praha : SNTL, 1978.
  • Jiří Staněk. Přednášky předmětu KMT v elektronické podobě. Plzeň, 2013.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (2005) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Medical Technique Design (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (2005) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer