Course: Railway Vehicle Design 2

« Back
Course title Railway Vehicle Design 2
Course code KKS/KKV2
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
 • Kořínek Jiří, Ing.
 • Tříska Ladislav, Ing.
Course content
Weekly lecture contents - see Courseware.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Individual study
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
 • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 16 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
sdělit srozumitelně a přesvědčivě odborníkům i laikům informace o odborných problémech spojených s konstruováním kolejových vozidel a mít vlastní názor na jejich řešení
používat své odborné znalosti alespoň v jednom cizím jazyce
získávat samostatně další odborné znalosti samostatným studiem teoretických i praktických poznatků z kolejových vozidel
Knowledge in the range of the previous study at the university is supposed.
popsat a vysvětlit na vyšší úrovni konstrukční řešení základních uzlů kolejových vozidel, které byly přednášeny v rámci KKV1
být schopen samostatně využívat znalosti z oblasti mechaniky, pružnosti a pevnosti, částí strojů, základů konstruování, nauky o materiálu, tváření a svařování
rozhodovat se na základě rámcového zadání samostatně a odpovědně v částečně známých souvislostech
professional skills
získávat samostatně další odborné dovednosti na základě praktických zkušeností a jejich vyhodnocení
používat své odborné dovednosti alespoň v jednom cizím jazyce
navrhnout na základě získaných znalostí vybrané konstrukční struktury železniční kolejových vozidel i vozidel MHD
použít samostatně své znalosti ze základních strojařských i kolejářských disciplin při řešení praktických problémů při navrhování strojů a zařízení
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit a mít vlastní názor na výsledné konstrukční řešení koncepce vozidla MHD, podvozků a příslušenství kolejového vozidla
sdělit srozumitelně a přesvědčivě řešení základních částí vozidla MHD, podrobně pojezdů a podvozků a pohonů dvojkolí, skříní, interiérů
používat odborné znalosti alespoň v jednom cizím jazyce
zhodnotit klady a zápory základních konstrukčních struktur a koncepcí vozidel MHD
It is necessary for students to acquire knowledge of design of the box of rail vehicles. The students have to be acquainted with design of the city transport, and, to know some fundamental calculation.
získávat samostatně další odborné znalosti a dovednosti na základě praktických zkušeností z oboru a jejich vyhodnocení
popsat komplexně a vysvětlit na vyšší úrovni možná konstrukční řešení základních částí systému městské hromadné dopravy (dále MHD - metro, městská rychlodráha, tramvaj)
professional skills
vysvětlit a mít vlastní názor na výsledné konstrukční řešení koncepce vozidla MHD, podvozků a příslušenství kolejového vozidla
být schopen samostatně navrhnout části pojezdu vozidla MHD
získávat samostatně další odborné znalosti a dovednosti na základě praktických zkušeností z oboru a jejich vyhodnocení
navrhnout základní struktury vozidla MHD a další základní struktury podvozků a pohonů dvojkolí. Za použití moderních sw umět navrhnout vlastní řešení struktury pojezdu vozidla MHD
využít své teoretické znalosti z vozidel MHD při řešení praktických problémů
být schopen efektivně navrhovat a aplikovat vybrané části vozidla MHD v průmyslovém podniku
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Individual study
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Seminar work
Recommended literature
 • Douda, Pavel; Heptner, Tomáš; Kolář, Josef. Pozemní dopravní prostředky. Praha : ČVUT, 1996. ISBN 80-01-01475-4.
 • Heller, Petr; Dostál, Josef. Kolejová vozidla III. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. ISBN 978-80-261-0028-7.
 • Heller, Petr; Dostál, Josef. Kolejová vozidla. II. Vyd. 1. V Plzni : Západočeská univerzita, 2009. ISBN 978-80-7043-641-7.
 • Kolář, Josef. Teoretické základy konstrukce kolejových vozidel. Vyd. 1. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04262-5.
 • Lata, Michael. Konstrukce kolejových vozidel II. Vyd. 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004. ISBN 80-7194-696-6.
 • Švejnoch, Vladimír. Teorie kolejových vozidel. 1.vyd. Praha : ČVUT, 1991. ISBN 80-01-00622-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (2005) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter