Course: Railway Vehicle Design 1

« Back
Course title Railway Vehicle Design 1
Course code KKS/KKV1
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
 • Kořínek Jiří, Ing.
 • Tříska Ladislav, Ing.
Course content
Weekly lecture contents - see Courseware.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Individual study, Self-study of literature
 • Contact hours - 65 hours per semester
 • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 16 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 30 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
sdělit srozumitelně a přesvědčivě odborníkům i laikům informace o odborných problémech spojených s konstruováním strojů a zřízení a mít vlastní názor na jejich řešení
být schopen samostatně využívat znalosti z oblasti mechaniky, pružnosti a pevnosti, částí strojů, základů konstruování, nauky o materiálu, tváření a svařování
rozhodovat se na základě rámcového zadání samostatně a odpovědně v částečně známých souvislostech
získávat další odborné znalosti samostatným studiem teoretických i praktických poznatků z kolejových vozidel
používat své odborné znalosti alespoň v jednom cizím jazyce
Knowledge in the range of the previous study at the university is supposed.
popsat a vysvětlit na vyšší úrovni znalosti řešení základů konstruování, uzlů částí strojů
professional skills
použít samostatně své znalosti ze základních strojařských disciplin při řešení praktických problémů při navrhování strojů a zařízení
získávat samostatně další odborné dovednosti na základě praktických zkušeností a jejich vyhodnocení
navrhnout na základě získaných znalostí vybrané konstrukční struktury strojů a zařízení
používat své odborné dovednosti alespoň v jednom cizím jazyce
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
Knowledge of design of rail vehicles and design of chassis in detail are required.
sdělit srozumitelně a přesvědčivě řešení základních částí kolejového vozidla, podrobně pojezdů a podvozků a pohonů dvojkolí železničních kolejových vozidel
vysvětlit a mít vlastní názor na výsledné konstrukční řešení podvozků železničního kolejového vozidla
získávat další odborné znalosti studiem odborné literatury o kolejových vozidlech
používat odborné znalosti alespoň v jednom cizím jazyce
zhodnotit klady a zápory základních konstrukčních struktur podvozků železničního kolejového vozidla
popsat komplexně a vysvětlit na vyšší úrovni možná konstrukční řešení základních částí základních částí železniční techniky (kolej, dvojkolí, pohyb dvojkolí po koleji, základní rozměry vozidel)
professional skills
využít své teoretické znalosti z železničních kolejových vozidel při řešení praktických problémů
navrhnout základní rozměry železničního kolejového vozidla a další základní struktury podvozků a pohonů dvojkolí. Za použití moderních sw umět navrhnout vlastní řešení struktury pojezdu železničního vozidla
vysvětlit a mít vlastní názor na výsledné konstrukční řešení podvozků železničního kolejového vozidla
získávat další odborné znalosti a dovednosti na základě praktických zkušeností z oboru a jejich vyhodnocení
navrhovat a aplikovat vybrané části kolejového vozidla v průmyslovém podniku
navrhnout samostatně části pojezdu kolejového vozidla
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
professional skills
Practicum
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Seminar work
Recommended literature
 • ČÁP, J. Teorie vozidel.
 • Dostál, Josef; Heller, Petr. Kolejová vozidla I. null. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7043-520-5.
 • Heller, Petr; Dostál, Josef. Kolejová vozidla III. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. ISBN 978-80-261-0028-7.
 • Heller, Petr; Dostál, Josef. Kolejová vozidla. II. Vyd. 1. V Plzni : Západočeská univerzita, 2009. ISBN 978-80-7043-641-7.
 • Maruna, Zdeněk. Metodika konstruování kolejových vozidel : osobní a nákladní podvozky : doplňkové skriptum. 1. vyd. Praha : ČVUT, 1988.
 • NEJEPSA, R. Kolejová vozidla II.
 • Švejnoch, Vladimír. Teorie kolejových vozidel. 1.vyd. Praha : ČVUT, 1991. ISBN 80-01-00622-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (2005) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer