Course: Thesis Tutorial

« Back
Course title Thesis Tutorial
Course code KKS/DPDM
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
  • Raab Zdeněk, Ing. Ph.D.
  • Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
  • Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
  • Čermák Roman, Ing. Ph.D.
  • Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
  • Votápek Petr, Ing. Ph.D.
Course content
In their theses students develop further the topics of their thesis related projects and use the knowledge and skills acquired in their studies and practical training to solve specific engineering problems.

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial
  • Contact hours - 40 hours per semester
  • E-learning (given by an e-learning course) - 70 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
to analyze a techncal problem and look for its solution with the support of the proffesional knowledge in completed subjects as well as in the literature
to proceed systematically in a comprehensive solution to a more complex technical problem
to discuss professionally with the supervisor and consultant of the bachelor thesis, to take expert advice and to communicate the professional aspects of your work in feedback
orientovat se v pravidlech a zásadách pro tvorbu a publikování odborné práce (diplomové práce)
professional skills
to solve professional problems using the theories, algorithms and procedures acquired in the subjects studied and i the literature
to work with library systems, to search for information in them
to use modern means to support design work (CAD technology, etc.)
with the support of office computer applications to develop a technical report (diploma thesis)
learning outcomes
professional knowledge
The aim of this course is to preliminarily work out the final thesis with the help of specialized software, measuring devices and diagnostics at the professional department, or if required in practice at specialized contract deparment and the preparation of relevant calculations, including technical and economic benefits as the basis for the proposed solution.
popsat komplexně a vysvětlit na vyšší úrovni možná řešení problémů v DP a má vlastní názor na jejich výsledné řešení
popsat pravidla citační a publikační etiky (citační norma ISO 690) a správně uvádět použitou literaturu
popsat pravidla týkající se formální úpravy vědeckých a technických zpráv
professional skills
samostatně stanovit výzkumný problém vzhledem k tématu DP
formulovat hypotézy, kriticky hodnotit odborné zdroje, volit odpovídající výzkumné metody, správně interpretovat zjištěné výsledky, sumarizovat a samostatně formulovat závěry
volit adekvátní argumenty pro zdůvodnění a zhodnocení výsledků své práce v odborné diskusi
obhájit navržené řešení před odbornou veřejností
vytvořit text odpovídající teoreticky odbornému funkčnímu stylu (citační normy, normy pro psaní technické zprávy)
volit jazykové a stylistické prostředky odpovídající mluvené formě teoreticky odborného stylu
teaching methods
professional knowledge
One-to-One tutorial
Task-based study method
Individual study
professional skills
One-to-One tutorial
assessment methods
professional knowledge
Master's thesis assessment
professional skills
Master's thesis assessment
Recommended literature
  • dle konkrétního zadání.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (2005) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer