Course: Thesis Tutorial

« Back
Course title Thesis Tutorial
Course code KKS/DP
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Lašová Václava, Doc. Ing. Ph.D.
  • Krátký Jaroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
Submit diploma thesis on time

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Individual study, Students' self-study, Self-study of literature
  • E-learning (given by an e-learning course) - 110 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Supposed knowledge is in the range of present university education
používat své odborné znalosti alespoň v jednom cizím jazyce
popsat a vysvětlit na vyšší úrovni možná řešení problémů v DP a mít vlastní názor na jejich výsledné řešení
využívat výpočetní techniku a popsat specializovaný software
professional skills
použít své teoretické i praktické znalosti při řešení konkrétních problémů zadaných v DP
vysvětlit a zhodnotit klady i zápory řešení zadaného problému a je schopen obhájit svoji práci před odbornou komisí
využívat výpočetní techniku se specializovaným software při řešení konkrétních problémů
learning outcomes
professional knowledge
Student demonstrates knowledge acquired in university education mm
popsat komplexně a vysvětlit na vyšší úrovni možná řešení problémů v DP a má vlastní názor na jejich výsledné řešení
popsat pravidla citační a publikační etiky (citační norma ISO 690) a správně uvádět použitou literaturu
popsat pravidla týkající se formální úpravy vědeckých a technických zpráv
professional skills
samostatně stanovit výzkumný problém vzhledem k tématu DP
formulovat hypotézy, kriticky hodnotit odborné zdroje, volit odpovídající výzkumné metody, správně interpretovat zjištěné výsledky, sumarizovat a samostatně formulovat závěry
volit adekvátní argumenty pro zdůvodnění a zhodnocení výsledků své práce v odborné diskusi
obhájit navržené řešení před odbornou veřejností
vytvořit text odpovídající teoreticky odbornému funkčnímu stylu (citační normy, normy pro psaní technické zprávy)
volit jazykové a stylistické prostředky odpovídající mluvené formě teoreticky odborného stylu
teaching methods
professional knowledge
Students' self-study
Self-study of literature
Individual study
One-to-One tutorial
professional skills
One-to-One tutorial
assessment methods
professional knowledge
Master's thesis assessment
professional skills
Master's thesis assessment
Recommended literature
  • Podle konkrétního zadání.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (2005) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer