Course: Industrial Design and Machine Components

« Back
Course title Industrial Design and Machine Components
Course code KKS/DKS
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Staněk Jiří, Doc. Ing. CSc.
  • Hosnedl Stanislav, Prof. Ing. CSc.
  • Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
The course focuses on the following areas: Historical development of machines and of industrial design; machines from the viewpoint of their properties; man - machine - working environment system; principles of machine design; constructional creativity; principles of industrial design (aesthetic, environmental, psycho-sociological, ergonomic); This course is intended for students studying either bachelor specialization "Industrial Design" or "Industrial Design" certificate at the Faculty of Mechanical Engineering. Students are prepared for the certificate program final project (KKS/ZPD). Topics of lectures in weeks:mm 1. Introduction; historical development of machines and industrial design 2. Historical development of machines and industrial design 3. Man - machine - working environment system 4. Technical aesthetics; definition of industrial design 5. Principles of industrial design 6. Principles of industrial design - aesthetic; colours - creating, purposes 7. Principles of industrial design - environmental, psycho-sociological, ergonomic 8. Perspective, elementary notions of perspective 9. Methodical workflow of industrial designers 10. Conclusion, reserved for questions and answers Videos presenting the topics covered by the course are used to complement the lectures.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
  • Individual project (40) - 40 hours per semester
  • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti částí strojů, konstrukce strojů a zařízení a počítačového modelování
získávat další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků strojařského základu
professional skills
pracovat samostatně alespoň v jednom CAD systému
získávat samostatně další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti a jejich vyhodnocení
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
analyzovat jednotlivé etapy ve vývoji designu technických produktů
popsat další vývoj v oblasti designu průmyslových výrobků (požadavky na výrobek)
vysvětlit hlediska pro posuzování průmyslového designu (estetická, ekologická, psychologicko-sociologická, ergonomická)
uvést do souvislosti technické a estetické řešení výrobku
vysvětlit problematiku systematického tvůrčího navrhování technických produktů s využitím poznatků Engineering Design Science
professional skills
vytvořit základní designový návrh vybraného technického produktu s ohledem na estetická, ekologická, psychologicko-sociologická a ergonomická hlediska
navrhnout několik variant designového řešení technického produktu a vybrat optimální variantu řešení
rozpoznat samostatně a formulovat problémy týkající se designového návrhu technického produktu
vytvořit designový návrh technického produktu s využitím poznatků Engineering Design Science
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
professional skills
Individual study
Lecture supplemented with a discussion
general eligibility
Lecture with visual aids
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
professional skills
Continuous assessment
Quality of a written report
general eligibility
Quality of a written report
Recommended literature
  • Chundela, Libor. Ergonomie. 1. vyd. Praha : ČVUT, 2005. ISBN 80-01-02301-X.
  • Zeithammer, Karel. Vývoj techniky. 1. vyd. Praha : ČVUT, 1994. ISBN 80-01-01122-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer