Course: Automatic Control of Manuf. Machines

« Back
Course title Automatic Control of Manuf. Machines
Course code KKS/ARVT
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
Weekly lecture contents - see Courseware.

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications
  • Contact hours - 52 hours per semester
  • Team project (50/number of students) - 25 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
číst a nakreslit technický výkres součásti nebo jednoduché sestavy
ovládat základní funkce na CAD/CAM systému
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti strojírenské konstrukce, mechaniky a základů elektrotechniky, výhodou jsou znalosti z oblasti mechatroniky, základů řídící i měřicí techniky
mít znalosti k navržení jednoduchých konstrukčních skupin
Basic knowledge of prodiction machines, mechatronics systems and electrotechnics.
professional skills
získávat samostatně další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti a jejich vyhodnocení
nakreslit strojírenský výkres včetně stanovení příslušných přesností a jakostí jednotlivých ploch
pracovat se software pro 3D modelovaní součástí a konstrukčních skupin
analyzovat pod vedením a řešit jednoduchý technický problém
navrhnout rozměry jednotlivých součástí
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
odhadnout další vývoj a potřebnost tvorby technického zařízení
zhodnotit samostatně a mít vlastní názor na výsledné konstrukční řešení řídících systémů stroje
analyzovat a konstrukčně navrhnout správnou funkci daného technického zařízení
orientovat se v multioborovém prostředí
Students after graduation of this course are able to: - apply theoretical knowledge from control methods for technical systems - orientate oneself in the utilization and aplication auto-routed systems - make it basic design and construction
aplikovat teoretické poznatky z konstrukčních předmětů do oblasti výrobních strojů
professional skills
provést výběr optimálního řešení v případě variantního řešení a stanovit optimalizační kritéria
aplikovat teoretické poznatky z oblasti řídících systémů strojích zařízení
samostatně zvládnout základní návrh zařízení
orientovat se ve využití a aplikovaní řídících systémů výrobních strojů
samostatně analyzovat a popsat příslušný technický problém
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Practicum
Lecture with practical applications
professional skills
Practicum
Lecture with visual aids
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Project
Recommended literature
  • Follprecht, Jaroslav; Zahradník, Jiří. Řízení obráběcích strojů. 1. vyd. Praha : SNTL, 1979.
  • Pfeifer, Václav. Automatické řízení výrobních strojů. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1997. ISBN 80-7082-329-1.
  • Zahradník, Jiří. Elektrická výzbroj obráběcích strojů. 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. ISBN 80-7043-494-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (2005) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Medical Technique Design (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer