Course: Fundamentals of Power Machine Design

« Back
Course title Fundamentals of Power Machine Design
Course code KKE/ZSES
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Žitek Pavel, Ing.
Course content
Repeat the foundations of Thermomechanics Steam boilers - the basics of combustion, removing pollutants from flue gases, types of combustion equipment, types of steam boilers, steam boiler control Steam turbines - classification, basic types of steam turbines, increasing efficiency, design Nuclear reactors - basic types, methods of regulation, radioactive waste Combustion turbine - basic cycles, increasing efficiency, jet and rocket engines Fans - classification, basic construction types, air drying Pumps - the distribution of types of pumps, control Water turbine - water works and distribution of basic types of turbines, their use Refrigeration - basic circuits Nuclear reactors IV. generation of thermonuclear fusion The use of solar power and wind engines

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Lecture, Practicum, Field trip
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 35 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 17 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
samostatně využívat teoretické znalosti z oblasti termomechaniky
popsat a vysvětlit základní fyzikální jevy
popsat a vysvětlit vlastnosti základních strojních součástí
professional skills
číst a orientovat se v technickém výkresu součásti nebo jednoduché sestavy
řešit jednoduché úlohy z oblasti termomechaniky
vybrat optimální variantu řešení
learning outcomes
professional knowledge
popsat a vysvětlit základní uspořádání parních kotlů
znát a popsat konstrukční uspořádání parní a spalovací turbíny
charakterizovat základní typy kompresorů, čerpadel a vodních turbín a definovat jejich vlastnosti
popsat a vysvětlit princip činnosti primárního okruhu jaderné elektrárny
popsat využití obnovitelných zdrojů energie a charakterizovat jejich výhody a nevýhody
professional skills
rozlišit vhodnost použití strojů a zařízení v daném odvětví energetiky
schopnost zvolit typ regulace pro konkrétní energetický stroj
nakreslit a popsat schema cyklů vybraných energetických strojů a zařízení
vypočítat termodynamické cykly používané v energetice (Rankin - Clausiův, Ericson - Braytonův, parní chladící cyklus)
Nakreslit základní schéma uhelných i jaderných elektráren
teaching methods
professional knowledge
Lecture
One-to-One tutorial
Field trip
professional skills
Practicum
One-to-One tutorial
assessment methods
professional knowledge
Written exam
professional skills
Oral exam
Recommended literature
 • Bečvář, Josef. Tepelné turbíny. 1. vyd. Praha : SNTL, 1968. ISBN null.
 • Černý, Václav; Janeba, Břetislav; Teyssler, Jiří. Parní kotle. Vyd. 1. Praha : SNTL, 1983.
 • Dvořák, Zdeněk. Chladicí technika. Vyd. 1. Praha : SNTL, 1971.
 • Ibler, Zbyněk. Technický průvodce energetika. 1. díl. 1. vyd. Praha : BEN - technická literatura, 2002. ISBN 80-7300-026-1.
 • Kadrnožka, Jaroslav. Tepelné turbíny a turbokompresory. [1], Základy teorie a výpočtů. Vyd. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-7204-346-3.
 • Kemka, Vladislav. Stavba a provoz strojů : stroje a zařízení : pro SPŠ strojní. Vyd. 1. Praha : Informatorium, 2009. ISBN 978-80-7333-075-0.
 • Liška, Antonín; Novák, Pavel. Technika stlačeného vzduchu. Vyd. 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1999. ISBN 80-01-01947-0.
 • Mareš, Radim. Kapitoly z termomechaniky. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7043-706-3.
 • Mayer, Jiří. Energetické stroje. 1. vyd. Praha : SNTL, 1969.
 • Ščegljajev, A. V. Parní turbíny : teorie tepelného děje a konstrukce turbín. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter