Course: Turbines and Turbocompressors

« Back
Course title Turbines and Turbocompressors
Course code KKE/TTT
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Žitek Pavel, Ing.
Course content
The heat cycles steam turbines, the definition of thermal efficiency of the cycle, specific heat and steam, the influence of input parameters on the thermal efficiency of steam, cooling water temperature, reheating steam after partial expansion, regeneration, collider overheating, temperature of feed water condensation. Thermal cycles of combustion turbines, the influence of input parameters of flue gas, regeneration, graduated compression and expansion, gas-steam cycle.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
  • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 25 hours per semester
  • Contact hours - 65 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
samostatně využívat teoretické znalosti z oblasti termomechaniky
definovat a popsat základní vratné děje termomechaniky
popsat a vysvětlit konstrukční uspořádání parních a plynových turbín
professional skills
používat základní výpočetní metody matematiky
řešit jednoduché úlohy z oblasti termomechaniky
orientovat se v T-s a p-v diagramech ideálního a reálného plynu
learning outcomes
professional knowledge
popsat běžně používané cykly parních a spalovacích turbín
popsat způsoby zvyšování účinnosti Rankin - Clausiova a Ericson Braytonova cyklu
porovnat elektrárenské termodynamické cykly a popsat jejich výhody a nevýhody
vysvětlit vliv termodynamického cyklu na parní resp. spalovací turbínu
popsat a vysvětlit problematiku teplárenského cyklu
popsat možnosti uspořádání paroplynového cyklu a jejich výhody a nevýhody
professional skills
vypočítat základní Rankin Clausiův cyklus a zahrnout do výpočtu ztráty
navrhnout a vypočítat jednoduchý cyklus protitlaké a odběrové turbíny
vhodně zvolit tlak přihřívání a určit vliv přihřívání na Rankin Clausiův cyklus
provést zjednodušený návrh regenerace Rankin Clausiův cyklu a cyklus propočítat
schematicky nakreslit základní cyklus spalovací turbíny a její modifikace a propočítat je
teaching methods
professional knowledge
Lecture
One-to-One tutorial
professional skills
Practicum
One-to-One tutorial
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Written exam
Recommended literature
  • Bečvář, Josef. Tepelné turbíny. 1. vyd. Praha : SNTL, 1968. ISBN null.
  • Dlouhý M. Tepelné turbiny a turbokompresory.. VŠSE Plzeň, 1989.
  • Mareš Radim. Kapitoly z termomechaniky. Plzeň, 2009. ISBN 978-80-7043-706-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer