Course: Fluid and heat

« Back
Course title Fluid and heat
Course code KKE/TT
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Linhart Jiří, Prof. Ing. CSc.
 • Richter Lukáš, Ing.
Course content
Obsah 1. Basic notions of thermodynamic. Basic of molecular physic. 2. Introduction to molecular cinematic theory of gas. Examples solving. 3. Basic lows of ideal gas. I.st and II.nd lows of thermodynamic. 4. Introduction to heat cycles, heat balance, cycles calculations. 5. Basic principles of heat and hydraulic machines. 6. Heat transfer by convection, conduction and radiation. 7. Hydrostatic, forces, relative equilibrium of fluid. 8. Conservation low, momentum and energy. Motion of fluids. 9. Measurement methods of pressure, velocity and mass flow. List of measurements technic on Thermodynamic. 10. Simple hydraulic machines, principle and using. 11. Viscosity, stationary 1D flow of real fluid. 12. Free surface, hydrodynamic analogy 13. Introduction to turbulence, final test.

Learning activities and teaching methods
Lecture
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 26 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Preclusive courses - 0. Conditional courses - 0.
rozumět nejzákladnějším fyzikálním pojmům z oblasti mechaniky
porozumět a používat matematické popisy pro fyzikální veličiny typu tlak, síla, práce, výkon, moment, atd.
ovládat základy vysokoškolské matematiky jako je derivování, integrace a analytické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic
professional skills
naprogramovat počítačové řešení jednoduché fyzikální úlohy popsané algebraickými vztahy
provést analytický výpočet obyčejné diferenciální rovnice
vysvětlit význam členů fyzikální rovnice, a to česky i anglicky (nebo německy či francouzsky)
learning outcomes
professional knowledge
Students apply their knowledge to solve problems of basic thermodynamics and fluid mechanics, such as: heat cycles, ideal gas, conservation laws, Bernoulli equations atc. Based on the knowledge the student will be able make basic design of heat machine, including efficiency and optimalization calculations.
vědět, jak se provede tepelná bilance cyklů a vypočte jejich tepelná účinnost
rozumět výpočtům relativní rovnováhy kapalin a zjednodušeným případům
znát fyzikální podstatu kondukce, konvekce a radiace
vysvětlit zákony zachování hmotnosti, hybnosti, energie a stavovou rovnici
vědět, kdy bude proudění laminární, turbulentní či intermitentní a jaké jsou jejich vlastnosti
mít přehled o měřicí technice v mechanice tekutin
professional skills
sestavit schema některého ze základních tepelných cyklů a vypočítat jeho tepelnou účinnost
určit rozložení tlaku a tlakové hladiny u případů relativního klidu kapaliny ke stěnám nádoby
analyticky vypočítat rozložení teploty a tepelné toky v tělese jednoduchého tvaru, např ve válci
určit druh konvekce (přirozená, nucená, vyvinutá,..) a zvolit kriteriální rovnici pro součinitel přestupu tepla
změřit základní parametry proudění jako je statický a dynamický tlak, rychlost, průtočné množství, statická, dynamická a celková teplota
teaching methods
professional knowledge
Lecture
professional skills
Lecture
assessment methods
professional knowledge
Report
professional skills
Report
Recommended literature
 • Antal, Š., Horák, M. Termomechanika. Ediční středisko SVŠT, Bratislava, 1981.
 • Kalčík, Josef; Sýkora, Karel. Technická termomechanika. 1. vyd. Praha : Academia, 1973.
 • Mareš, Radim; Kokeisl, Miroslav; Kocourek, Karel. Tabulky termofyzikálních vlastností vody a vodní páry : termodynamické vlastnosti vody a vodní páry. 1. díl. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1992. ISBN 80-7082-062-4.
 • Michejev, M. A. Základy sdílení tepla. SNTL, Praha, 1953.
 • Nožička, Jiří; Adamec, Josef,; Váradiová, Blanka. Termomechanika : sbírka příkladů. Vyd 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1999. ISBN 80-01-02015-0.
 • Sazima, Miroslav. Sbírka příkladů z termomechaniky. nezměn. vyd. Praha : ČVUT, 1969.
 • Sazima, Miroslav. Teplo. 1. vyd. Praha : SNTL, 1989.
 • Wittlinger, V. Minilexikón tepla. ALFA, Bratislava, 1992.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter