Course: Boosting combustion engine theory

« Back
Course title Boosting combustion engine theory
Course code KKE/TSM
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Gášpár Roman, Ing.
 • Žitek Pavel, Ing.
 • Matas Richard, Ing. Ph.D.
Course content
1. History of the combustion engines, engine fuels - properties and distribution 2. Basic of the chemical reactions, ignition in the engines 3. Power control, fuel injection, idealized thermal cycles 4. Real thermal cycles, engine specifications, engine parameters 5. Supercharging of the diesel engines, basic parameters 6. Superchargers - overview, characteristics 7. Schemes of the supercharging systems, turbo engine thermal cycles 8. Turbocharger under steady flow and pulsating conditions 9. Cooperation of the engine with the turbocharger 10. Supercharging of the gasoline engines, supercharging of the gas engines 11. Layouts of the charging control 12. Charge air cooling, alternative engines 13. Superchargers and turbochargers design - basic principles

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 38 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
samostatně využívat teoretické znalosti z oblasti termomechaniky
definovat a popsat základní vratné děje termomechaniky
definovat a popsat základní děje ve spalovacích motorech
professional skills
používat základní výpočetní metody matematiky
řešit jednoduché úlohy z oblasti termomechaniky
orientovat se v T-s a p-v diagramech ideálního plynu
learning outcomes
professional knowledge
popsat cykly přeplňovaných spalovacích motorů
znát základní vlastnosti paliv pro spalovací motory a jejich výhody a nevýhody
charakterizovat základní typy kompresorů používaných pro přeplňování motorů
znát a popsat základní veličiny používané ve spalovacích motorech a dmychadlech
popsat a vysvětlit konstrukční uspořádání přeplňovaných spalovacích motorů
popsat a vysvětlit systémy regulace přeplňování a charakterizovat jejich výhody a nevýhody
professional skills
navrhnout a vypočítat základní návrh spalovacího motoru
nakreslit a popsat schémata uspořádání přeplňovaných spalovacích motorů
provést zjednodušený návrh přiřazení turbodmychadla k motoru
stanovit vhodnost použití příslušného motoru pro dané použití
teaching methods
professional knowledge
Lecture
One-to-One tutorial
professional skills
Practicum
One-to-One tutorial
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Written exam
Report
Recommended literature
 • Bartoníček, V. Přeplňování pístových spalovacích motorů. TU v Liberci, 2004.
 • Hlavňa, V., Labuda, R., Gerlici, J., Lang, A. Dopravný prostriedok - jeho motor. Žilinská univerzita Žilina, 2006.
 • Hoffman, K. Regulované přeplňování vozidlových motorů. Brno, 2000.
 • Macek, Jan; Kliment, Vladimír. Spalovací turbiny, turbodmychadla a ventilátory : přeplňování spalovacích motorů. 2. vyd. dotisk. Praha : ČVUT, 1996. ISBN 80-01-00840-1.
 • Macek, Jan; Suk, Bohuslav. Spalovací motory I. 2. vyd. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02085-1.
 • V. Kemka, J. Barták, P. Milčák, P. Žitek. Stavba a provoz strojů. Praha, 2009. ISBN 978-80-7333-075-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (2005) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter