Course: Combined Heat and Power Generation

« Back
Course title Combined Heat and Power Generation
Course code KKE/TPPS
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Křenek Vladimír, Ing.
Course content
Topics of lectures according to weeks : 1. Introduction, central heating systems, heat sources of central heating systems 2. Basic principles for the design, needs and consumption of heat in a central heating systems, of thermal load 3. Basic energy relationships, energy conversion, heat transfer and heat exchange 3. Power and heating plants with steam turbines diagrams, choice of steam parameters, choice of the heating coefficient 4. Layout and basic design of power and heating plants, heat accumulation, heat transfer to heat piping networks 6. Condensing power plants with heat extraction, water treatment for heating and power plants 7. Power and heating plants, heating plants and boiler houses, choice of boiler type and number of boilers 8. Power and heating plants with gas turbines, combination of power plants with steam and gas turbines ( layouts and diagrams ) 9. Nuclear power and heating plants ( layouts and diagrams ) 10. Waste incineration plants, utilization of heat from waste, choice of waste incinerator type and size 11. Diagrams and dimensioning of the heat distribution network, interchange stations in steam and water networks, heat exchangers, consumer heat systems, space heaters, heating radiators 12.Measuring and regulation of heat consumption, heat meters, protecting and signalling devices for interchange stations and heating systems 13. Technical, environmental and economic evaluation of heating systems, heat and fuel consumption, basic design criteria

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
  • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
The basic knowledge of hydromechanics and thermodynamics.
samostaně využít teoretických znalostí z oboru mechaniky tekutin, termomechaniky, mechaniky tuhých těles, pružnosti a pevnosti pro řešenía návrhu konkrétních technologických zařízeních
professional skills
samostaně využít teoretických znalostí z oboru mechaniky tekutin, termomechaniky, mechaniky tuhých těles, pružnosti a pevnosti pro řešenía návrhu konkrétních technologických zařízeních
learning outcomes
professional knowledge
Students keep in mind basic concepts from heat and power engineering and and will be to design different heat sources including piping networks of district heating.
professional skills
Studenti budou schopni navrhnout všechny základní části kogeneračního systému ( od zdroje tepla až po konečné využití tepla u spotřebitele )
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Practicum
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
  • Cikhart, Jiří. Soustavy centralizovaného zásobování teplem. Vyd. 1. Praha : SNTL, 1977.
  • Polach V. Teplárenství a potrubní sítě. tabulky. ZČU, FS-KKE Plzeň, 1993.
  • Příhoda M., Rédr M. Sdílení tepla a proudění. Ostarva, 2008. ISBN 978-80-248-1748-4.
  • Vlach, Josef. Zásobování teplem a teplárenství. 1. vyd. Praha : SNTL, 1989.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer