Course: Steam Turbines and Condensers

« Back
Course title Steam Turbines and Condensers
Course code KKE/PTK
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Kučera Jiří, Ing. Ph.D.
  • Žitek Pavel, Ing.
Course content
The main content is composed of the influence of inlet parameters and steam reheatin on the cycle efficiency; limit power of the turbine; regenerative heating of feed water; detailed analysis of stage losses; condensation and condensers etc.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
  • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
  • Contact hours - 91 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 25 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
znát obecné principy návrhu strojních součástí na základě teoretických poznatků z konstruování strojů a zařízení, z mechaniky a pružnosti a pevnosti
využívat samostatně teoretické znalosti z oblastí teorie proudových strojů
vyložit teorii jednoduchého tepelného cyklu parní turbíny (Rankinova cyklu)
professional skills
provádět základní výpočty namáhání strojních částí založené na teorii mechaniky a pružnosti a pevnosti
orientovat se v diagramu vlastností vodní páry (h-s diagram)
propočítat jednoduchý tepelný cyklus parní turbíny (Rankinův cyklus)
používat výpočtových možností tabulkových procesorů (Excel)
learning outcomes
professional knowledge
popsat fyzikální děje spojené s prouděním a s přeměnami energie v parní turbíně
rozčlenit ztráty v průtočné části parní turbíny a znát způsoby jejich minimalizace
popsat podrobně jednotlivé konstrukční součásti parní turbíny včetně příslušenství kondenzace a regenerace a znát způsob jejich návrhu a případných konstrukčních omezení
vysvětlit postupy provozování a servisu parních turbín
popsat specifika turbín navrhovaných pro trvalý provoz se sytou párou včetně problematiky eroze
professional skills
aplikovat teoretické poznatky z oblasti parních turbín při konstrukčním návrhu, zahrnujícím návrh všech jejich klíčových součástí
provádět komplexní výpočty cyklu parní turbíny v prostředí tabulkového procesoru (Excel)
provádět zjednodušený výpočtový návrh zařízení příslušenství kondenzace a regenerace
analyzovat jednotlivá konstrukční řešení parních turbín
odhadnout další vývoj v konstrukci parních turbín
teaching methods
professional knowledge
Lecture
professional skills
Practicum
Lecture with practical applications
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Skills demonstration during practicum
Report
Written exam
Recommended literature
  • Bečvář, Josef. Tepelné turbíny. 1. vyd. Praha : SNTL, 1968. ISBN null.
  • Ščegljajev, A. V. Parní turbíny : teorie tepelného děje a konstrukce turbín. Praha (SNTL - Nakladatelství technické literatury), 1983.
  • Škopek J. Soubor konstrukčních tabulek.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Nuclear Power Equipment Design (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter