Course: Install. and Operation of Power Plants

« Back
Course title Install. and Operation of Power Plants
Course code KKE/MPC
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Žitek Pavel, Ing.
 • Szabó Ondřej, Ing.
 • Opplt Daniel, Ing.
Course content
Installation work in general, supplying and installation companies; transport and protection of the equipment; packing and anticorrosive protection of equipment for transport; economy and procedures; checking of machine bases; testing of machine parts during manufacturing; hydraulic tests; installation of reactor pressure vessels; flushing-through of piping; chemical cleaning and blowing-through of piping; individual and complex tests; handing over the plant to the customer; partial operating tests; operation in the guarantee period, performance tests and their evaluation; starting the plant after breaks in operation of different duration; safety equipment of classical and nuclear power plants; measuring and control equipment; safety of installation work; operation manuals; parts subject to most frequent failures.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 12 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat a vysvětlit vlastnosti základních strojních součástí
popsat a vysvětlit konstrukční uspořádání parních turbín
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti mechaniky tekutin
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti termomechaniky
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti pružnosti a pevnosti
professional skills
číst a orientovat se v technických výkresech součástí a sestav
číst a orientovat se v různých druzích schémat (např. regulační, elektrické, teplotechnické)
nakreslit a popsat schéma Rankin - Clausiova cyklu
learning outcomes
professional knowledge
popsat a vysvětlit kontrolu základů zařízení
popsat a vysvětlit postup montáže parní turbíny
popsat a vysvětlit zásadní kontrolní operace v průběhu montáže parní turbíny
popsat a vysvětlit základní operace při montážích dalších významných uzlů parních centrál
popsat činnosti v etapě zkoušek
znát a popsat garanční provoz a zkoušky
znát postup najíždění s klasickým blokem po různě dlouhé provozní přestávce
professional skills
popsat a vysvětlit zásady montážních prací
schopnost zvolit postup montáže
navrhnout způsob korekce ustavení částí parní turbiny
vhodně zvolit chemické čištění a profukování potrubí před spouštěním a vysvětlit jejich princip
umět správně vyhodnotit garanční zkoušky
teaching methods
professional knowledge
Lecture
professional skills
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Bečvář, Josef. Tepelné turbíny. 1. vyd. Praha : SNTL, 1968. ISBN null.
 • CEGB. Modern Power Station Practice. 8 Volumes. Oxford, 1960.
 • Dlouhý. Montáž a provoz parních turbin. skripta Plzeň, 1963.
 • Hájek Gustav. Odstředivá čerpadla.
 • Ladislav Vilimec. Řízení a regulace energetických zařízení. Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1853-5.
 • Páv Arnošt. Provoz parních turbin a příslušenství.
 • Schenck Carl. Preventivní údržba strojů.
 • Žákovec Vojtěch, Martínek Stanislav. Provoz elektráren - firemní dokument ŠKODA.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer