Course: Nuclear Unit Control

« Back
Course title Nuclear Unit Control
Course code KKE/JRE
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Wagner Karel, Ing. CSc.
 • Wagner Karel, Ing. CSc.
 • Žitek Pavel, Ing.
Course content
Nuclear reactor as a subject of regulation. Basic therms from nuclear reactor regulation. Control and safety systems. Regulation of reactors - types: PWR, BWR, MAGNOX, AGR, CANDU, HTGR, FBR. Automatic regulation of a nuclear reactor. Complex design of regulation system. Regulation of power of nuclear reactor and complex nuclear power plant.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat a vysvětlit základní pojmy z jaderné fyziky a teorie jaderných reaktorů
samostatně využívat teoretické znalosti z oblasti termomechaniky
mít přehled o materiálech pohlcujících neutrony a základní druhy záření, jejich mechanických i fyzikálních vlastnostech, o jejich korozní odolnosti a kompatibilitě s konstrukčními materiály
professional skills
číst a orientovat se v technickém výkresu součásti nebo jednoduché sestavy
rozumět grafickému znázornění základních fyzikálních a matematických závislostí
číst a orientovat se v nejrůznějších druzích schémat (např. regulační, elektrické, teplotechnické)
řešit jednoduché úlohy z oblasti termomechaniky
fyzikální a matematické modelování energetických strojů
learning outcomes
professional knowledge
znát a vysvětlit základní pojmy z oboru regulace jaderného bloku
popsat a vysvětlit rozsah a zvláštnosti řídicích systémů jaderného bloku
znát a popsat rozsah a strukturu typického provedení řídících systémů na jaderném bloku pro různé typy reaktorů
professional skills
komunikovat se specialisty v oblasti měření a regulace v jaderné elektrárně
porozumět výběru vhodného typu měřidla nebo akčního členu v jaderně energetickém bloku
umět správně odhadnout chování jaderného bloku v nestandardních situacích
odhadnout velikost vývinu tepla a intenzity záření po odstavení jaderného reaktoru
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture with visual aids
professional skills
Practicum
Field trip
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Written exam
Recommended literature
 • Bečvář, Josef. Jaderné elektrárny. Praha : SNTL, 1981.
 • Dubšek, F. Základy teorie a stavby jaderných reaktorů. VUT Brno, 1990.
 • Hejzlar, Radko. Stroje a zařízení jaderných elektráren - Díl 1. ČVUT Praha, 2000.
 • Hejzlar, Radko. Stroje a zařízení jaderných elektráren - Díl 2. ČVUT Praha, 2000.
 • Heřmanský, Bedřich. Jaderné reaktory. Praha : SNTL, 1981.
 • Tatjana Jevremovic. Nuclear Principles in Engineering. 2009. ISBN 978-0-387-85607-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Nuclear Power Equipment Design (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electrical Power Engineering (16) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Nuclear Power Engineering (12) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electrical Power Engineering (16) Special and interdisciplinary fields 1 Summer