Course: Nuclear Power Plant Primary Circuit

« Back
Course title Nuclear Power Plant Primary Circuit
Course code KKE/JEP
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Zdebor Jan, Ing. CSc.
 • Zdebor Jan, Ing. CSc.
Course content
Content: o Survey current and advanced terms of primary loops of nuclear power plant. o Applied theory of heat generation and heat transmission in nuclear reactor. o Description of basic types of current and advanced nuclear reactors. o Description of conception of main designed units of primary loops of pressurized water reactors including active zone. o Survey of equipment necessary for service of reactor. o Transport equipment, exchange and storage of nuclear waste fuel. o Safety of nuclear power plant. 1. Primary loop equipment ? introduction. Generation and transmission of heat in nuclear reactor. 2. Basic types of current energetic reactors I. Pressurized water reactors II. Boiling water reactors III. Heavy water reactors IV. Gas cooled reactors V. Fast reactors VI. Boiling channel reactors VII. Research and teaching reactors 3. Advanced reactor systems I. Generation III+ II. Generation IV III. Reactors of small and moderated output 4. Main technologic units of primary loop of nuclear power plant I. Nuclear reactors (PWR,VVER) ? Pressurized containers of Nuclear Power Plant ? Design of Nuclear Power Plant (BER) ? Internal parts of Nuclear Power Plant ? Fuel segments/modules ? Steering rods ? Actuating system of steering rods II. Steam generators HCČ HCP KO Active and passive emergency systems Mechanical equipment of reactor tower Technological measurement in primary loop of Nuclear Power Plant 5. Reactor decommisioning, fuel exchange, transport, storage of nuclear fuel 6. Reliability of nuclear reactors 7. Safety of nuclear reactors 8. Service of equipment of primary loop of nuclear power plant

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 16 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Incompatible subjects: Conditional subjects: KKE/JES, KKE/TJR1
popsat fyzikální podstatu štěpné řetězové reakce
vysvětlit princip přenosu tepla v tepelných výměnících
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti mechaniky, elektrotechniky, pružnosti a pevnosti, nauky o materiálu a částí strojů
professional skills
navrhnout konstrukční řešení tlakové nádoby a tepelného výměníku
používat výpočtové programy pro kontrolu navržených konstrukčních řešení
navrhnout odpovídající materiály a polotovary pro různé části energetických zařízení
learning outcomes
professional knowledge
komplexně popsat a vysvětlit princip funkce různých typů jaderných reaktorů
popsat technické parametry, konstrukční řešení a materiálové složení základních částí primárního okruhu jaderných elektráren, zejména tlakových nádob jaderných reaktorů, vnitřních částí, pohonů regulačních orgánů
komplexně popsat konstrukční a materiálové řešení palivových souborů jaderných reaktorů různých typů
komplexně popsat a vysvětlit funkci pasivních a aktivních havarijních systémů jaderných elektráren
popsat a vysvětlit funkci pomocných systémů jaderných elektráren
professional skills
navrhnout konstrukční řešení jednotlivých částí primárního okruhu jaderných elektráren
navrhnout a posoudit systémy manipulace a transportu s jaderným palivem na jaderné eletrárně
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Practicum
assessment methods
Oral exam
Test
Recommended literature
 • Alan E. Waltar, Donald R. Todd, Pavel V. Tsvetkov. Fast Spectrum Reactors. 2011. ISBN 978-1441995711.
 • Bečvář, Josef. Jaderné elektrárny. Praha : SNTL, 1981.
 • Bedřich Heřmanský. Termo-mechanika jaderných reaktorů. Academia, Praha, 1986.
 • Dubšek, F. Základy teorie a stavby jaderných reaktorů. VUT Brno, 1990.
 • Hejzlar, Radko. Stroje a zařízení jaderných elektráren - Díl 1. ČVUT Praha, 2000.
 • Hejzlar, Radko. Stroje a zařízení jaderných elektráren - Díl 2. ČVUT Praha, 2000.
 • Heřmanský, Bedřich. Jaderné reaktory. Praha : SNTL, 1981.
 • John R. Lamarsh. Introduction to Nuclear Engineering. USA , New Jersey, 2001. ISBN 0-201-82498-1.
 • Rezepov, Denisov. Reaktory VVER-1000 dlja atomnych elektrostancij. Moskva, Akademkniga, 2004.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Nuclear Power Equipment Design (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer