Course: Fundamentals of Human Physiology

« Back
Course title Fundamentals of Human Physiology
Course code KIV/ZOF
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Nový Pavel, Ing. Ph.D.
  • Pučelík Pavel, Doc. MUDr. CSc.
Course content
1. Global structure of living systems, the fundamental basics of the construction of living systems. 2. Biological membranes, membrane unit, functional proteins, integral, peripheral and anchoring proteins, receptors of biological channels, membrane ion channels. 3. Genetic information, mutations, distortion and disorder of genetic information. 4. Homeostatic principles. 5. Electrophysiology of biological membranes, membrane voltage, membrane currents, static and action membrane voltage, electrochemical membrane voltage. 6. Electrophysiological properties of membrane ion channels, channel structure, activation signal. Action voltage as a basic type of signal to enable axial membrane transport of information. 7. Methods of coding non-electrical signals into specific sequences of action voltage. 8. Transfer of substances across biological membranes. 9. General structure of the cell, cytoskeleton and its importance for cellular informatics; multicellular systems. 10. Subcellular and cellular mechanisms of production of physical strength, muscle cell. Control of motor activity. Movement in two-dimensional and three-dimensional space, motor activity and inertia. 11. Nervous system as one of the systems for reception of external and internal signals, signal processing and develop optimal patterns of response. Principles of orientation in 2D space, determination of depth of space and distance. 12. Motivation, the importance of emotions, the role of the limbic system, current analysis capabilities of process called thinking. 13. Theory of biological chaos and information, chaos and conflict as an motors of biological evolution. Conditions for the existence of carbon life.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, One-to-One tutorial, Seminar classes
  • Contact hours - 65 hours per semester
  • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 56 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
rozumět obsahu předmětu KIV/UIR pro další studium v kontextu obecné fyziologie
využít poznatky z předmětu KIV/TI při studiu obecné fyziologie
professional skills
aplikovat nástroje a poznatky inženýrské informatiky při studiu obecné fyziologie
dekomponovat složité úlohy a analyzovat je
dokázat algoritmizovat úlohy
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
ovládat molekulárně biologické a elektrofyziologické základy obecné fyziologie člověka
porozumět podstatě membránových, buněčných a systémových procesů
professional skills
využít poznatky z elektrofyziologie v návrzích aplikací v oboru umělé inteligence
chápat nervovou soustavu jako systém příjmu zevních a vnitřních signálů
rozumět elektrofyziologii biologických membrán a vzniku akčního napětí jako základního typu signálu pro transport informace
pochopit způsoby kódování neelektrických signálů do specifických sekvencí akčních napětí
general eligibility
N/A
N/A
takto získané informace jsou východiskem pro další studium v této oblasti nebo jsou dostatečným základem pro aktivní tvořivé využití v sekundárních aplikacích typu biomedicínské technologie, měření na živých systémech, modelování živých systémů, biotika a bioinformatika
teaching methods
professional knowledge
Interactive lecture
One-to-One tutorial
Seminar classes
Students' self-study
professional skills
Interactive lecture
Seminar classes
One-to-One tutorial
Individual study
general eligibility
Interactive lecture
Seminar classes
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Test
Seminar work
Combined exam
professional skills
Combined exam
Seminar work
Quality of a written report
Individual presentation at a seminar
general eligibility
Combined exam
Individual presentation at a seminar
Seminar work
Recommended literature
  • Janský, Ladislav. Fyziologie živočichů a člověka I : Určeno pro posl. fak. přírodověd.. 2., přeprac. vyd. Praha : SPN, 1988.
  • Pučelík, P. Obecná fyziologie vzrušivých tkání. UK Praha, 1984.
  • Pučelík, P. Základy obecné fyziologie. Grada, Avicenum, Praha, 2009.
  • Silbernagl, Stefan; Despopoulos, Agamemnon. Atlas fyziologie člověka : 6. vydání, zcela přepracované a rozšířené. Vyd. 3. české. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-0630-X.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Medical Informatics (2016) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Applied Mechanics (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Medical Informatics (2017) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Applied Mechanics (2011) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Medical Informatics (2015) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Intelligent Computer Systems (1) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Winter