Course: Economics, Law, Mathematical Models

« Back
Course title Economics, Law, Mathematical Models
Course code KIV/EPMM
Organizational form of instruction no contact
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Gangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
Course content
Final State Examination

Learning activities and teaching methods
unspecified
prerequisite
professional knowledge
mít splněny všechny předměty dané studijním plánem
orientovat se v celé šíři současných softwarových technologií
vysvětlit vliv informatiky na společnost, její postavení jako vědního oboru i praktického nástroje pro informační společnost, a souvislosti v oblasti morálky i práva
professional skills
orientovat se v odborné i cizojazyčné literatuře
využívat teoretické i praktické poznatky o funkcích a vlastnostech jednotlivých složek hardwaru a softwaru, jakož i ICT prostředků obecně, k tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh v různých oborech lidské činnosti
utřídit, zpracovat a prezentovat získané informace písemnou i ústní formou v českém i anglickém jazyce
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
využívat matematické metody v ekonomii a řízení
prokázat hluboké znalosti z oboru tématu státní závěrečné zkoušky
prokázat znalost základních právních aspektů a etických zásad týkajících se práce s informacemi a výpočetní technikou, k respektování duševního vlastnictví, copyrightu, osobních dat a zásad správného citování autorských děl
professional skills
mít zkušenost s celkovou problematikou tématu státní závěrečné zkoušky
komunikovat s lidmi jak z oblasti ICT tak z jiných oborů, a to jak partnery (členy týmu), tak i se zákazníky
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Discussion
professional skills
Discussion
general eligibility
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Oral exam
general eligibility
Oral exam
Recommended literature
  • Dle doporučení garanta oboru./ Recommended by the field of study guarantor..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2017) Informatics courses 2 Summer