Course: History of Economics 2

« Back
Course title History of Economics 2
Course code KHV/EDHB2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Course content
Selected topics: Influence of economic theories on practical economic development. - The question of interference of state with the economy, respectively with the development of economies of totalitarian states. - Scope of economic factors on the international situation and relations between states. - The world economic crisis of the thirties. - Post-war economic history.

Learning activities and teaching methods
Lecture
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 22 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
orientovat se v základní problematice hospodářského vývoje nejvýznamnějších zemí do roku 1914
znát základní terminologii ekonomie a hospodářských dějin
professional skills
porozumět vědecky strukturované přednášce
číst a porozumět odbornému textu v českém a anglickém jazyce
používat adekvátní odborné termíny v českém a anglickém jazyce
využívat elektronické informační zdroje
learning outcomes
professional knowledge
umí rozlišit základní etapy ekonomického vývoje dějin nejvýznamnějších zemí od roku 1914 do současnosti
zná nejdůležitější faktory, které ovlivňovaly ekonomickou výkonnost nejvýznamnějších od roku 1914 do současnosti
zná příčiny a důsledky ekonomických krizí v průběhu 20. století
orientuje se v hlavních trendech ekonomického vývoje nejvýznamnějších zemí od roku 1914 do současnosti
professional skills
dokáže kriticky reflektovat literaturu k hospodářským dějinám 20. století
je schopen analyzovat vliv hospodářských a ekonomických zájmů evropských států na reálná politická rozhodnutí
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Self-study of literature
assessment methods
professional knowledge
Written exam
Recommended literature
 • Třetí říše a rozklad Malé dohody : hospodářství a diplomacie v Podunají v letech 1936-1939. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-700-3.
 • Cameron, Rondo E. Stručné ekonomické dějiny světa : od doby kamenné do současnosti. 1. vyd. Praha : Victoria Publ., 1996. ISBN 80-85865-21-1.
 • Kubů, E.-Pátek, J. Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. Praha, 2000.
 • Mathias, P. - Postan, M. (eds.). The Cambridge Economic History of Europe. Cambridge.
 • Mathias, P. - Postan, M. (eds.). The Cambridge Economic History of modern Britain. Cambridge, 2004.
 • Moravcová, Dagmar; Bělina, Pavel. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941. 2., přepracované a rozšířené vyd. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1998. ISBN 80-86130-04-5.
 • Nálevka, V. Světová politika ve 20. století. (I.). 1. vyd. Praha, 2000. ISBN 80-902261-4-0.
 • Průcha, Václav. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 1. díl, Období 1918-1945. Brno : Doplněk, 2004. ISBN 80-7239-147-X.
 • Průcha, Václav. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 2. díl, Období 1945-1992. Brno : Doplněk, 2009. ISBN 978-80-7239-228-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Czech History (14-1,2,3,4) History courses 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts General History (14-3) History courses 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts General History (14-4) History courses 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts General History (16-2) History courses 3 Summer