Course: History of Economics 1

« Back
Course title History of Economics 1
Course code KHV/EDHB1
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Course content
Selected topics: Influence of economic theories on practical economic development. - Presentation and evaluation of the scope of economic factors on the international situation and relations between states. - The economic history of the major areas in the 18th century. - The economic history of the major areas in the 19th century.

Learning activities and teaching methods
Lecture
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 26 hours per semester
  • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
orientovat se v základní problematice hospodářského vývoje nejvýznamnějších zemí do roku 1914
znát základní terminologii ekonomie a hospodářských dějin
professional skills
porozumět vědecky strukturované přednášce
číst a porozumět odbornému textu v českém a anglickém jazyce
používat adekvátní odborné termíny v českém a anglickém jazyce
využívat elektronické informační zdroje
learning outcomes
professional knowledge
umí rozlišit základní etapy ekonomického vývoje dějin nejvýznamnějších zemí do roku 1914
zná nejdůležitější faktory, které ovlivňovaly ekonomickou výkonnost nejvýznamnějších zemí do roku 1914
zná příčiny a důsledky ekonomických krizí před rokem 1914
orientuje se v hlavních trendech ekonomického vývoje nejvýznamnějších zemí do roku 1914
professional skills
dokáže kriticky reflektovat literaturu k hospodářským dějinám do roku 1914
je schopen analyzovat vliv hospodářských a ekonomických zájmů velmocí na reálná politická rozhodnutí
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Self-study of literature
assessment methods
professional knowledge
Test
Recommended literature
  • Cameron, Rondo E. Stručné ekonomické dějiny světa : od doby kamenné do současnosti. 1. vyd. Praha : Victoria Publ., 1996. ISBN 80-85865-21-1.
  • Faltus, Jozef; Průcha, Václav. Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století. 2. vyd. Praha : Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0499-5.
  • Hartwell, R. M. The Causes of the Industrial Revolution in England. London, 1967.
  • Henderson, W. O. The Industrial Revolution in Europe: Germany, France, Russia 1815-1914. London, 1968.
  • Mathias, P. - Postan, M. (eds.). The Cambridge Economic History of Europe. Cambridge.
  • Půlpán, Karel. Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990. Díl 2. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-786-9.
  • Purš, Jaroslav. Historická demografie. 12. Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1987.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Czech History (14-1,2,3,4) History courses 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts General History (14-3) History courses 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts General History (16-2) History courses 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts General History (14-4) History courses 3 Winter