Předmět: Pěvecká výchova 1

« Zpět
Název předmětu Pěvecká výchova 1
Kód předmětu KHK/PEV1
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Feiferlíková Romana, Mgr. et Mgr. Ph.D.
 • Mandysová Daniela, Doc. PaedDr.
Obsah předmětu
Pěvecká výchova a její význam pro budoucí pedagogy Hv. Složení dechového, hlasového, artikulačního a modifikačního ústrojí a jejich funkce při vzniku zpěvního hlasu. Základy pěvecké techniky dechová, hlasová a artikulační technika. Vokální artikulace. Vývoj lidského hlasu dětský hlas, mutace. Druhy hlasů, druhy zpěvu. Hlasová a duševní hygiena. Vady a poruchy hlasu. Pedagogické zásady a metodické postupy při výuce pěveckých kompetencí v kolektivu. Hlasová cvičení, jejich dělení a způsoby provádění.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s aktivizací, Přednáška s diskusí, Přednáška s analýzou videozáznamu, Studium textů, Cvičení
 • Projekt individuální [40] - 13 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test [2-20] - 10 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
zdravý hlas schopný rozvoje, základní intonační kompetence
Výsledky učení
student získá základní teoretické poznatky o vzniku hlasu a pěvecké technice a vysvětlí základní pěvecké termíny. Zapamatuje si pedagogické zásady, postupy a pokyny při výuce pěveckých kompetencí. Osvojí si druhy, rozdělení, způsoby provádění a metodické možnosti využití hlasových cvičení při frontální výuce. Zvládne elementární základy dechové, fonační a artikulační techniky
Vyučovací metody
Přednáška s analýzou videozáznamu
Přednáška s diskusí
Přednáška s aktivizací
Cvičení
Studium textů
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Individuální prezentace na semináři
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
 • FROSTOVÁ, J. Péče o hlasovou kondici učitelů.. Brno:MU, 2010. ISBN 978-80-210-5355-7.
 • HUSLER, Frederick. 1995. Zpěv : vrozené fyzické vlastnosti hlasového orgánu : návod k rozvinutí zpěvního hlasu.. 1. vyd. [Ostrava] : F-Print,, 1995. ISBN 80-901883-0-3.
 • Luhanová-Jiroušková, Svatava; Mandysová, Daniela. Výběr a uplatnění pěveckých etud v pěvecké výchově . Plzeň : Západočeská univerzita , 1995. ISBN 80-7043-133-4.
 • OBEŠLOVÁ, Miluše. Význam hlasové výchovy při nápravě mluvního hlasu.. Hradec Králové:Tandem, 2014. ISBN 978-80-86901-2.
 • Vrchotová-Pátová, Jarmila. Didaktika zpěvu. ZČU Plzeň, 1997.
 • VYDROVÁ, Jitka. Rady ke zpívání.. Praha:Práh, 2009. ISBN 978-80-72-52-252-.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (14) Umění a užité umění 1 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (16) Umění a užité umění 1 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (17) Obory z oblasti historie 1 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (16) Obory z oblasti historie 1 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (15) Umění a užité umění 1 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (17) Umění a užité umění 1 Zimní