Course: Methodology of Pre-school Music Education

« Back
Course title Methodology of Pre-school Music Education
Course code KHK/DIMŠ3
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Lišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
Course content
Activity education: the integration of the instrumental, motional, auscultatory and singing activities. Overview of the lectured learning: 1. Instrumental activities ? song accompaniment, creation of the own song accompaniments. 2. Singing activities ? work with song, division of songs according to difficulty 3. musically-motional activities ? practical grasp 4. Auscultatory activities ? purpose, content, methods. 5. Analysis of the music samples from the viewpoint of their utilization at nursery schools. 6. Working with auscultatory compositions. 7. The set of the musical activities at nursery schools ? summary, practical integration examples 8. Musicalness diagnostics A ? preparation of seminar thesis 9. Musicalness diagnostics B ? preparation of seminar thesis 10. Pedagogical practice 11. Pedagogical practice 12. Pedagogical practice 13. Analysis of the seminar theses

Learning activities and teaching methods
Cooperative instruction, Discussion, Students' portfolio, Group discussion, Task-based study method, Individual study, Self-study of literature, Practicum
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
objasnit zákonitosti rozvoje dětského hlasu, jeho specifika i pojmy z oblasti pěvecké výchovy dětí v MŠ (složky pěvecké výchovy, věk dětí v kontextu s rozvojem hlasu, hlasová hygiena, metody výcviku hlasu, volba vhodného repertoáru)
objasnit specifika instrumentálních činností dětí v MŠ včetně přiíslušných pojmů (hra na tělo, rozvoj rytmických dovedností prostřednictvím hry na nástroje, ...)
vybrat příslušný repertoár hudebních činností i příslušné metodické postupy k nim a uplatnit ho v rámci integrovaných bloků dle ŠVP v MŠ (praxe)
professional skills
zazpívat s doprovodem několik vybraných písní a doprovodit je hrou na rytmické nástroje
vybrat a zahrát konkrétní vhodný instrumentální doprovod k písni
naplnit metodickou řadu rytmických dovedností dětí konkrétními příklady aktivit
začlenit konkrétní hudební činnosti včetně příslušných metod do vlastní praxe na MŠ
learning outcomes
professional knowledge
stanovit a obhájit metodické řady poslechových a pohybových činností spolu s příslušnými pojmy k oběma celkům
vytvořit a obhájit metodické řady v rámci všech čtyř druhů hudebních činností
objasnit zákonitosti rozvoje dětského hlasu, jeho specifika i pojmy z oblasti pěvecké výchovy dětí v MŠ (složky pěvecké výchovy, věk dětí v kontextu s rozvojem hlasu, hlasová hygiena, metody výcviku hlasu, volba vhodného repertoáru)
pojmenovávat konečné cíle jednotlivých činností (Kam směřujeme?) a určovat směr postupu k cílům jednotlivých činností (Jak?) s ohledem na věk i úroveň hudebnosti dítěte (Pro koho? Jak?)
vybrat v závěrečném testu vhodné příklady k rozvoji hudebností dětí v kontextu s jejich věkem i úrovní rozvoje hudebnosti a prokázat tak potřebnou úroveň znalostí v oboru
doložit svá tvrzení konkrétními příklady (Co?), které se opírají o vlastní zkušenosti, nabyté vědomosti i znalosti doporučené literatury (Odkud?)
professional skills
zhodnotit kriticky v diskusi vlastní praxi z hlediska VŠ vzdělávání v hudebním oboru
diagnostikovat v seminární práci úroveň rozvoje hudebností u pěti dětí, navrhnout a obhájit správný postup k jejich dalšímu hudebnímu rozvoji (součást Portfolia)
uvést vlastní příklady poslechových a pohybových aktivit vhodných pro MŠ a zdůvodnit jejich volbu
zahrát a zazpívat vlastní výběr písní vhodných pro výuku v MŠ praktické části zkoušky z předmětu
zpívat intonačně čistě, poloha i rozsah hlasu koresponduje s požadavky na čistý zpěv dětí ve střední hlasové poloze (muži nízká hlas. poloha - s oporou o hudební nástroj)
teaching methods
professional knowledge
Practicum
Task-based study method
Cooperative instruction
Group discussion
Self-study of literature
Individual study
Students' portfolio
Discussion
Multimedia supported teaching
Lecture with a video analysis
professional skills
Skills demonstration
Individual study
Students' portfolio
Group discussion
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Individual presentation at a seminar
Self-evaluation
Test
Seminar work
Group presentation at a seminar
Quality of a written report
professional skills
Combined exam
Skills demonstration during field trip
Skills demonstration during seminar
Group presentation at a seminar
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • d´Andrea, Floriana. Rozvíjíme hudební vnímání a vyjadřování. 1. vyd. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-232-7.
 • Duzbaba, Oldřich. Hudební výchova pro studium učitelství 1.-4. roč. ZŠ. 2.část, 2.semestr. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980.
 • Duzbaba, Oldřich. Hudební výchova pro studium učitelství 1.-4.roč. ZŠ. 1. část, 1. semestr. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980.
 • Hurník, Ilja. [Česká Orffova škola]. [Díl I.], Začátky. 1. vyd. Praha [etc.] : Editio Supraphon, 1969.
 • Hurník, Ilja. [Česká Orffova škola]. [Díl II.], Pentatonika. 1. vyd. Praha [etc.] : Editio Supraphon, 1969.
 • Kodejška, Miloš. Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku. Praha : Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2002. ISBN 80-7290-080-3.
 • Kulhánková, Eva. Písničky a říkadla s tancem : náměty pro pohybovou výchovu dětí od 3 do 10 let. Vyd. 1. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-306-4.
 • Lišková,Marie. Hudební činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha , 2006. ISBN 80-86307-26-3.
 • RAKOVÁ, Milena, Ljuba ŠTÍPLOVÁ a Alena TICHÁ. Zpíváme a tvoříme s malými.. Brno: Edika, 2012. ISBN 978-80-266-0067-1.
 • Sedlák, František. Didaktika hudební výchovy na 2. stupni základní školy : Učebnice pro posl. pedagog. fakult. 2., část. upravené vyd. Praha : SPN, 1984.
 • Sedlák, František. Hudební vývoj dítěte : analytická studie. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1974.
 • Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena. Lidové písničky a hry s nimi. Vyd. 1. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-323-4.
 • Tichá,Alena; Raková, Milena. Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími. Praha, 2006. ISBN 978-80-7367-100-6.
 • Viskupová, Božena. Hudba a pohyb. 2. vyd. Praha : Supraphon, 1987.
 • Viskupová, Božena; Šimoneková, Heda. Hudebně pohybová výchova a zpěv : Met. příručka pro nepovinný předmět v 5.-8. roč. zákl. školy. 1. vyd. Praha : SPN, 1989. ISBN 80-04-19284-X.
 • ZEZULA, Jiří a Olga JANOVSKÁ. Hudební výchova v Mateřské škole.. Praha: SPN,, 1990.
 • Zezula, Jiří; Janovská, Olga. Hudební výchova v mateřské škole : Metodika : Učebnice pro 2.-4. roč. stud. oboru Učitelství pro mateřské školy na stř. pedagog. školách. 1. vyd. Praha : SPN, 1987.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (12) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter