Course: Methodology of Pre-school Music Education

« Back
Course title Methodology of Pre-school Music Education
Course code KHK/DIMŠ2
Organizational form of instruction Not exists + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Lišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
Course content
Gaining the knowledge and skills for teaching at the pre-school facilities via the instrumental, motional, auscultatory and singing activities. Content: 1. What is music, an attempt of its definition. 2. What is musicalness? Its elements. 3. The elements of musicalness. 4. The elements of musicalness- the possibilities of their development. 5. Examples for development of the auditory abilities (A) 6. Examples for development of the auditory abilities (B) 7. Rhythm and its effects ? practical assumption 8. Rhythm ? games for development of rhythmical feeling (A). 9. Rhythm ? games for development of rhythmical feeling (B). 10. Rhythm, metre, pulsation ? practical examples (A). 11. Rhythm, metre, pulsation ? practical examples (A). 12. Christmas ? work with musical material with Christmas theme 13. Pedagogical practice.

Learning activities and teaching methods
Cooperative instruction, Discussion, Students' portfolio, Group discussion, Task-based study method, Individual study, Self-study of literature, Practicum
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
.
specifikovat obsah metodické řady rozvoje rytmického cítění dětí včetně příslušného pojmosloví
professional skills
naplnit metodickou řadu rytmických dovedností dětí konkrétními příklady aktivit
realizovat hrou na tělo či hudební nástroje jednotlivé příklady rozvoje rytmického cítění dětí
zazpívat s doprovodem několik vybraných písní a doprovodit je hrou na rytmické nástroje
uvést a obhájit vlastní konkrétní příklady rozvoje rytmického cítění dětí
learning outcomes
professional knowledge
objasnit zákonitosti rozvoje dětského hlasu, jeho specifika i pojmy z oblasti pěvecké výchovy dětí v MŠ (složky pěvecké výchovy, věk dětí v kontextu s rozvojem hlasu, hlasová hygiena, metody výcviku hlasu, volba vhodného repertoáru)
vysvětlit idiomy ukolébavek
objasnit specifika instrumentálních činností dětí v MŠ včetně přiíslušných pojmů (hra na tělo, rozvoj rytmických dovedností prostřednictvím hry na nástroje, ...)
professional skills
navrhnout vhodné postupy k nápravě nezpěvnosti dětí (práce s "bručouny")
vytvořit metodickou řadu rozvoje pěveckých dovedností dětí a naplnit ji konkrétními příklady, ty realizovat a obhájit na semináři
vypracovat, prezentovat a obhájit seminární práci s vlastním výběrem konkrétních aktivit k rozvoji pěveckých dovedností dětí (s ohledem na stupeň hudebního rozvoje dítěte i jejich věk)
zkomponovat a prezentovat vlastní ukolébavku
hrát na hudební nástroje v elementární volné i řízené improvizaci, doprovodu osvojovaných písní (aleatorika, pentatonika, práce s dynamikou, kontrastem, k dokreslení příběhu, zhudebnění pohádky) na semináři ve vlastní praxi na školách
reflektovat kriticky vlastní praxi na semináři i v praxi MŠ z hlediska osvojované látky
teaching methods
professional knowledge
Cooperative instruction
Group discussion
Self-study of literature
Individual study
Students' portfolio
Discussion
Lecture with visual aids
Seminar
professional skills
Skills demonstration
Students' self-study
Individual study
Collaborative instruction
Interactive lecture
Lecture with a video analysis
Lecture with visual aids
Clinical practice under supervision
Task-based study method
assessment methods
professional knowledge
Individual presentation at a seminar
Quality of a written report
Group presentation at a seminar
Seminar work
Portfolio
professional skills
Skills demonstration during field trip
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Portfolio
Continuous assessment
Self-evaluation
Recommended literature
 • d´Andrea, Floriana. Rozvíjíme hudební vnímání a vyjadřování. 1. vyd. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-232-7.
 • Duzbaba, Oldřich. Hudební výchova pro studium učitelství 1.-4. roč. ZŠ. 2.část, 2.semestr. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980.
 • Duzbaba, Oldřich. Hudební výchova pro studium učitelství 1.-4.roč. ZŠ. 1. část, 1. semestr. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980.
 • Hurník, Ilja. [Česká Orffova škola]. [Díl I.], Začátky. 1. vyd. Praha [etc.] : Editio Supraphon, 1969.
 • Hurník, Ilja. [Česká Orffova škola]. [Díl II.], Pentatonika. 1. vyd. Praha [etc.] : Editio Supraphon, 1969.
 • Kodejška, Miloš. Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku. Praha : Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2002. ISBN 80-7290-080-3.
 • Kulhánková, Eva. Písničky a říkadla s tancem : náměty pro pohybovou výchovu dětí od 3 do 10 let. Vyd. 1. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-306-4.
 • Lišková,Marie. Hudební činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha , 2006. ISBN 80-86307-26-3.
 • RAKOVÁ, Milena, Ljuba ŠTÍPLOVÁ a Alena TICHÁ. Zpíváme a tvoříme s malými.. Brno: Edika, 2012. ISBN 978-80-266-0067-1.
 • Sedlák, František. Didaktika hudební výchovy na 2. stupni základní školy : Učebnice pro posl. pedagog. fakult. 2., část. upravené vyd. Praha : SPN, 1984.
 • Sedlák, František. Hudební vývoj dítěte : analytická studie. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1974.
 • Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena. Lidové písničky a hry s nimi. Vyd. 1. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-323-4.
 • Tichá,Alena; Raková, Milena. Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími. Praha, 2006. ISBN 978-80-7367-100-6.
 • Viskupová, Božena. Hudba a pohyb. 2. vyd. Praha : Supraphon, 1987.
 • Viskupová, Božena; Šimoneková, Heda. Hudebně pohybová výchova a zpěv : Met. příručka pro nepovinný předmět v 5.-8. roč. zákl. školy. 1. vyd. Praha : SPN, 1989. ISBN 80-04-19284-X.
 • Zezula, Jiří; Janovská, Olga. Hudební výchova v mateřské škole : Metodika : Učebnice pro 2.-4. roč. stud. oboru Učitelství pro mateřské školy na stř. pedagog. školách. 1. vyd. Praha : SPN, 1987.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (12) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer