Course: Methodology of Pre-school Music Education

« Back
Course title Methodology of Pre-school Music Education
Course code KHK/DIMŠ1
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Lišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
Course content
Gaining the knowledge and skills for teaching at the pre-school facilities via the instrumental, motional, auscultatory and singing activities. Content: 1. What is music, an attempt of its definition. 2. What is musicalness? Its elements. 3. The elements of musicalness. 4. The elements of musicalness- the possibilities of their development. 5. Examples for development of the auditory abilities (A) 6. Examples for development of the auditory abilities (B) 7. Rhythm and its effects ? practical assumption 8. Rhythm ? games for development of rhythmical feeling (A). 9. Rhythm ? games for development of rhythmical feeling (B). 10. Rhythm, metre, pulsation ? practical examples (A). 11. Rhythm, metre, pulsation ? practical examples (A). 12. Christmas ? work with musical material with Christmas theme 13. Pedagogical practice.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Discussion, Students' portfolio, Skills demonstration, Task-based study method, Students' self-study, Self-study of literature, Lecture with visual aids, Practicum
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
objasnit pojmy z hudební teorie (HUVYM1 a HUVYM2) jako předpoklad pro jejich praktické využití v didaktice
professional skills
prokázat v praktických cvičeních svou dobrou úroveň hudebnosti (zejména rytmického cítění)
zpívat repertoár osvojovaných písní čistě alespoň v rozsahu dětského hlasu
hrát na klavír dle požadavků HRMŠ1 a HRMŠ2 požadovaný repertoár písní a cvičení
learning outcomes
professional knowledge
vyjmenovat a popsat jednotlivé složky hudebnosti dítěte
objasnit základní pojmy z oblasti rozvoje rytmického cítění dětí (beat, rytmus, metrum, pulzace, hra v pauze, hra konce frází, takty, přízvučné a nepřízvučné doby)
identifikovat základní pojmy z oblasti rozvoje rytmického cítění dětí v konkrétních hudebních modelech
professional skills
vytvořit metodickou řadu rozvoje rytmického cítění dítěte
seřadit progresivně rytmické modely (různý stupeň obtížnosti nácviku) předložené vyučujícím
zazpívat s doprovodem několik vybraných písní a doprovodit je hrou na rytmické nástroje
vypracovat a obhájit seminární práci s vlastními konkrétními příklady rozvoje rytmického cítění dětí
zhodnotit výsledky samostatné práce v diskusi s ostatními
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Task-based study method
Collaborative instruction
Self-study of literature
Discussion
Seminar
Interactive lecture
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Seminar
Skills demonstration
Students' self-study
Students' portfolio
Collaborative instruction
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Self-evaluation
Group presentation at a seminar
Quality of a written report
professional skills
Skills demonstration during seminar
Self-evaluation
Individual presentation at a seminar
Group presentation at a seminar
Recommended literature
  • Kodejška, Miloš. Hudební výchova dětí předškolního věku. [Díl] II., Hudební prostředí v rodině a mateřské škole. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1991. ISBN 80-7066-488-6.
  • Kulhánková, Eva. Písničky a říkadla s tancem : náměty pro pohybovou výchovu dětí od 3 do 10 let. Vyd. 1. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-306-4.
  • Lišková,Marie. Hudební činnosti v předškolním vydělávání. Praha 8, 2006. ISBN 802-86307-26-3.
  • RAKOVÁ, Milena, Ljuba ŠTÍPLOVÁ a Alena TICHÁ. Zpíváme a tvoříme s malými.. Brno: Edika, 2012. ISBN 978-80-266-0067-1.
  • Tichá, Alena; Raková, Milena. Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími. Praha, 2007. ISBN 978-80-7367-100-6.
  • Zezula, Jiří; Janovská, Olga. Hudební výchova v mateřské škole : Metodika : Učebnice pro 2.-4. roč. stud. oboru Učitelství pro mateřské školy na stř. pedagog. školách. 1. vyd. Praha : SPN, 1987.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (12) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter