Course: Translation Seminar in German 2

« Back
Course title Translation Seminar in German 2
Course code KGS/PK2N
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction German
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Wagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
 • Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
Course content
To translate journalistic and administrative texts, development and presentation of research, to use various dictionary types. Final evaluation.

Learning activities and teaching methods
Discussion, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, Individual study, Seminar
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 16 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlovat základní termíny z oblasti translatologie
popsat rozdíly mezi tlumočením a překladem
charakterizovat obecné principy transformace psaného projevu z výchozího jazyka do jazyka cílového
jmenovat metody při práci překladatele
jmenovat tištěné i elektronické lexikografické příručky a orientovat se v odborné překladatelské literatuře
professional skills
aplikovat při překladu obecné principy transformace psaného projevu z výchozího jazyka do jazyka cílového
poučeně a s cíleným využitím lexikografických příruček zpracovat podklady pro vlastní překlad textu
při procesu překladu využít rešerše
aplikovat správné postupy při překladech textů z výchozího jazyka do jazyka cílového
komplexně převést sdělení textů s tematikou komerční praxe z výchozího jazyka do cílového
zohledňovat při překladatelské práci funkční styl výchozího textu
komunikovat v němčině na úrovni B2/C1 dle SERR
komunikovat v češtině nejlépe na úrovni rodilý mluvčí, příp. na velmi pokročilé úrovni dle SERR (alespoň B2/C1 - případně komunikovat v němčině na úrovni rodilý mluvčí)
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlovat základní termíny z oblasti translatologie v kontextu vlastní překladatelské praxe
popsat a na příkladech doložit rozdíly mezi tlumočením a překladem
podrobně charakterizovat obecné principy transformace psaného projevu z výchozího jazyka do jazyka cílového
popsat zásadní vlastnosti, schopnosti a dovednosti nezbytné pro práci překladatele
rozlišit funkce a charakter jednotlivých lexikografických příruček a kvalifikovaně vyhodnotit jejich význam pro práci překladatele
professional skills
uvědoměle aplikovat, záměrně používat při překladu obecné principy transformace psaného projevu z výchozího jazyka do jazyka cílového
poučeně a s cíleným využitím lexikografických příruček provádět přípravu podkladů pro vlastní překlad textu i autokorekturu prvních návrhů překladu
při procesu překladu efektivně využívat různé možnosti ověření korektního převodu sdělení (rešerše, práce s prameny, konzultace s odborníky, analogické texty v cílovém jazyce apod.)
cíleně volit a aplikovat správné a efektivní postupy při překladech textů z výchozího jazyka do jazyka cílového
komplexně převést sdělení textů s tematikou komerční praxe z výchozího jazyka do cílového při současném zachování podstatných rysů funkčního stylu výchozího textu v textu přeloženém
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Multimedia supported teaching
Individual study
Students' portfolio
Discussion
assessment methods
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Continuous assessment
Recommended literature
 • Bausch, K.-R.; Weller, F.-R. Übersetzen und Fremdsprachenunterricht. Frankfurt am Main, 1981.
 • Gromová, E.; Hrdlička, M. (edit.). Antologie teorie odborného překladu. Nitra; Ostrava, 2003. ISBN 80-7329-026-X.
 • Gromová, Edita. Teória a didaktika prekladu. Vyd. 1. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2003. ISBN 80-8050-587-X.
 • Hönig, H. - Kußmaul, P. Strategie der Übersetzung. Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1996.
 • Knittlová, D. K teorii i praxi překladu. Olomouc, 2003. ISBN 80-244-0143-6.
 • Koller, Werner. Einführung in die Übersetzungswissenschaft / Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 6. Aufl. Wiebelsheim : Quelle & Meyer, 2001. ISBN 3-8252-0819-2.
 • Levý, Jiří. Umění překladu. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1963.
 • Meyer, E. Die Übersetzung im neusprachlichen Unterricht. Frankfurt am Main, 1974.
 • Rozsypal, Karel. Němčina pro soudní tlumočníky. 1. vydání. Praha : Všehrd, 1998. ISBN 80-85305-38-0.
 • Snell - Hornby, M. Handbuch. Translation. Stauffenburg-Verlag, Tübingen, 1998.
 • Tomášek, Michal. Překlad v právní praxi. Praha : Linde Praha, 2003. ISBN 80-7201-427-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 3 Summer